EPC, EAP, EPB

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste, Ik heb in december vorig jaar, door een ingenieur een Energie waarde laten uitrekenen om te voldoen aan de voorwaarden van Eandis om energiepremies te bekomen. Dit was een EP certificaat. Het resultaat is 86, wat me redelijk hoog lijkt. Ik heb een EPB nummer van de gemeente gekregen en daar kan hij een nieuwe berekening maken die lager kan zijn dan de 86.
Toch, dit zou minstens 500€ kosten en dit heet een EAP berekening. Klopt dit? Naar het schijnt kan je hier ook subsidies voor krijgen. Zo ja, hoeveel, en is het de moeite waard om deze audit te laten uitvoeren. Ik zou een waarde tussen de 60 en 70 moeten uitkomen, wat ongeveer een premie van 1150€ bij Eandis kan op leveren. zijn er nog andere berekeningen om een waarde uit te komen die minder geld kosten en wat zijn dus de subsidies voor zo'n energie audit?
groeten lieven

Reacties

Lima,

Je verhaal is me niet helemaal duidelijk. ik veronderstel dat je net een huis gebouwd hebt?  Of net een bouwvergunning ingediend? 

Je EPB-verslaggever berekent de E-waarde van je woning.  Maar die E-waarde gaat maar veranderen als je wijzigingen aan je woning aanbrengt. Een nieuwe berekening zal niet veel verschil opleveren. 

Heb je je architect hierover al gesproken?  Hij/Zij is in de eerste plaats veranderwoordelijk voor de E-waarde die bereikt is. 

Wat wil je bereiken?  Denk je dat de berekening foutief gebeurd is?  Of wil je een beter geisoleerde woning?

Alles over EPB kan je hier lezen: http://energiesparen.be/epb/procedure.

 

Walter

 Beste Walter,

De bouwaanvraag dateert van december 2005.  Bouwvergunning in maart 2006 gekregen. Ik heb 3,5 jaar aan de woning gewerkt en nu had ik graag de premie van Eandis aangevraagd.  Zij werken nu met een energieprestatiepeil.

Mijn architect werkt met een ingenieur die dit uitrekent. Het huis is compact (11.68m x 13.12m gelijkvloers + verdiep + zolder), 15cm rotswol in de muren, 12 cm isomo in de vloer, steico platen 2,2 cm als onderdak platen en 18 cm cellulosevlokken opgespoten.  1.1 dubbel glas, en zonnewering over gans de lengte van het huis aan de zuidkant.  Zonneboiler onder 33° pal zuid en balansventilatie systeem.  Huis staat aan de kust.

De ingenieur heeft een berekening gemaakt in dec, om een EP certificaat te bekomen, kostprijs ongeveer 250€ (hij zei dat dit niet zo ingewikkeld en zo duur is  als een berekening voor een EP bepaling).  Hij komt hier een waarde van 86 uit.  Hij kan wel onder deze waarde van 86 kan geraken als hij een EAP berekening uitvoert, maar dat +/- 550€ kost en dat zo een groot deel van de Eandis premie al opgesoupeerd is aan zijn loon.  Er wordt geschat dat ik een E-peil tussen de 60 en 70 kan hebben met een nieuwe berekening en dat er subsidies zijn om deze energie-audit uit te voeren (hoeveel weet ik niet).  Ik had graag geweten of het de moeite loont om deze dure audit uit te voeren?  Hoeveel hou ik op het eind over.  Hou ik het bij het certificaat met de waarde van 86 (de premie bij Eandis begint pas vanaf 80) of loont het de moeite om een dure energie-audit te laten uitvoeren?

Of zijn er nog andere mogelijkheden van berekenen?  Ik weet het niet.  Ik heb deze vragen ook aan hem gesteld , maar geen antwoord gehad.

Hopelijk is het een beetje duidelijk;

Lieven

 

  

Lima95,

 

Ook voor mij een paar dingen die ik niet begrijp: als je bouwaanvraag ingediend is in december 2005, dan ben je niet gebonden aan EPB-regelgeving (pas van toepassing voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2006). Bijgevolg lijkt het me vreemd dat de gemeente je toch een EPB-dossiernummer zou hebben gegeven. Dan moet je absoluut nakijken welke datum vermeld staat op je 'ontvangstbewijs' van je bouwaanvraag: wellicht dan toch januari 2006 ?

In geval de bouwaanvraag van nà 1 januruari 2006: Dan is een EPB-berekening noodzakelijk, of je dat nu wil of niet. Het resultaat van de EPB-berekening bepaalt de premie. EPB betekenent: EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

In geval de bouwaanvraag van vóór 1 januari 2006: Dan kan je een energieaudit laten uitvoeren (gesubsidiëerd) of een EPC laten berekenen. Dit betekent: EnergiePrestatie Certificaat. De waarden van zo'n EPC zijn niet vergelijkbaar met de E-peil waarden van EPB. Op basis van welke gegevens (naast E-peil afkomstig uit EPB-berekening) Eandis premies uitreikt zal je best bij hen opvragen.

 

Bert V

Hallo,

zit in een zeer vergelijkbare situatie als Mr. Lima95.

Bouwaanvraag voor laagenergiewoning ingediend dec 2005 , woning opgeleverd jan 2009 (wegens zelfbouw duurt dit wat langer,hé)

Bij mij is het vooral te doen om de 20% korting op de onroerende voorheffing gedurende 10 jaar , die zogezegd "automatisch " wordt toegekend bij een E-peil lager dan 60 (waar ik zeker onder zit)

- contact gehad met vlaamse belastingsdienst : "wij baseren ons enkel op het E-peil dat ons doorgegeven wordt via het VEA (Vlaams energie agentschap)"

- contact met he VEA :"voor ons bestaat uw woning niet , daar u  (dec 2005) geen EPB-aangifte moest doen"

"ok", zeg ik dan," dan kan je toch wel achteraf een E-peil laten uitrekenen ?"

"onmogelijk" zegt het VEA, " je hebt immers geen startverklaring ingediend  , dus kan je ook geen E-peil laten uiterekenen. Voor ons is uw woning geen  nieuwbouw(!?).Wees blij dat u weinig stookkosten hebt".

Mij leek dat nogal kafkaiaans /de klassieke catch22 situatie

Heb dan maar (veel had ik niet te verliezen) een verzoekschrift ingediend bij het Vlaams Parlement , waarbij ik vooral argumenteer dat ik, aangezien ik mij vrijwillig aan strengere normen had onderworpen ,vóór dat wettelijk opgelegd was, en ik toch ook graag had meegenoten van de korting op de OV, vooral omdat deze regel net ingevoerd is om de bouwers van energiezuinige woning fiscaal te belonen.

heb ondertussen al telefoon gehad (na 1 week !!) vanuit het parlement dat ze ermee bezig zijn.

we zullen zien wat het opleverd , ik houd jullie op de hoogte.

Nog mensen in een vergelijkbare situatie ?

Beste heren,

Een energie-audit "EAP" berekent geen K waarde en geen E peil. Is dus in uw beide gevallen niet echt nuttig en zeker niet juridisch bindend en kan je niks mee afdwingen bij VEA of de netbeheerders. Is enkel informatief nuttig. Kostprijs idd. vanaf 300-400 EUR en 40% fiscaal aftrekbaar.

Vermits geen uw beide bouwprojecten aan EPB verplichting onderworpen was (bouwaanvraag/startverklaring) voor 1/1/2006 hebt u geen bekend E-peil noch de nodige formaliteiten vervuld.

Echter, niets staat u in de weg om alsnog na het afwerken van de bouwwerken een EPB berekening te laten uitvoeren door een daartoe bevoegd iemand (architect, EPB verslaggever, ingenieur, ...). Dat komt toch maar neer op ingave van de beschrijving van uw woning met al zijn kenmerken in een softwareprogramma, dat dan het nodige uitrekent en tot een E en K waarde komt.

De moeilijkheid zal hem echter liggen in hoe u naar VEA en/of de netbeheerders toe kan bewijzen dat de uitkomst van deze berekening waarheidsgetrouw en correct is. Omdat de berekenig vrijwillig is heeft ze wellicht voor die partijen ook geen bindende kracht, hooguit informatief.

Het lijkt me dat er een overgangsmaatregel voor zulke situaties moet bestaan, dus werven opgestart voor EPB van kracht werd (< 1/1/2006) die toch van de gunstmaatregelen gebruik willen maken.

Informeer u anders een bij ingenieursbureau www.factor4.be, gespecialiseerd in projectbegeleiding energiezuinig bouwen, misschien hebben zij ooit een dergelijk geval behandeld.

Vriendelijke groeten,
Patrick Erauw
energiedeskundige EAP 

 Beste allemaal,

Op 11 november 2009 heb ik dit allemaal geschreven aan het Vlaams energie agentschap, en dit is hun antwoord:

  "Aangezien uw bouwaanvraag dateert van 2005 moest er voor uw nieuwbouwwoning nog geen E-peil worden berekend. Het klopt ook dat in 2008 EANDIS nog aparte premies aanbood voor de installaties die u vermeldde. Sinds 2009 zijn deze premies zoals Eandis correct meldt, afgeschaft voor nieuwbouwwoningen. De redenering is immers dat sinds de E-peilverplichting (E-peil kleiner dan 100, vanaf 2010 kleiner dan 80) de bouwheer sowieso verplicht rekening moet houden met het aspect energiezuinigheid in het woningconcept. Met andere woorden: het voorzien in dakisolatie, hoogrendementsglas, hoogrendementsverwarming,.....zoniet behaalt men geen E-peil lager dan de norm. Het louter voldoen aan verplichtingen wordt ook niet gesubsidieerd."


"In uw situatie is het een beetje spijtig dat de bouw van de woning zo lang in beslag heeft genomen. Mochten we nu nog in 2008 zijn en u had in 2008 de vermelde installaties laten plaatsen, dan had u daar nog enkele aparte premies van kunnen genieten? Inmiddels is de situatie dus gewijzigd, zoals beschreven. Voor 2009 is de definitie van bestaande woning:  minstens 3 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet. Mocht dit het geval zijn, zou u kunnen polsen bij de netbeheerder (die ook de exacte datum van aansluiting kan nagaan) of u in aanmerking komt voor de premies voor bestaande woning. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de premie voor de condensatieketel enkel geldt bij vervanging van een bestaand toestel."

"Verder loont het zeker de moeite na te gaan of uw facturen in uw situatie in aanmerking kunnen komen voor de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen die tot 40% van de factuurbedragen oploopt (met een maximum voor 2007 van 2770 € (of 3600 voor zonneboiler))."

Ik heb dus ook aan Eandis gevraagd wat ik moet doen daar ik geen certificaat nodig heb.

Ze zeggen dat bij de aflevering van de woning  automatisch een energieprestatiecertificaat afgeleverd wordt bij de oplevering van de woning. Punt uit.

Om in aanmerking te komen voor hun premies, moet ik het certificaat voorleggen.

Eind november heb ik ook contact gehad met de gemeente en blijkt dat,  zonder dat ik hiervan op de hoogte was,  in de loop van 2006,  ze mij een EPB nummer toegekend hebben.  Nochtans is mijn bouwaanvraag van dec 2005 en heb deze niet nodig.

lieven

Lima95,

 

Zeer vreemd dat men je via de gemeente alsnog een EPB-dossiernummer bezorgde... Dat zou kunnen betekenen dat dat nummer ook bekend is in de 'energieprestatiedatabank' van het VEA. En dat geeft je misschien een opening om alsnog een EPB-startverklaring in te dienen en enkele maanden later een EPB-aangifte in te dienen... en tot slot je huidige Eandis-premie op te strijken...

Een EPB-verslaggever moet kunnen nazien of het EPB-dossiernummer terug te vinden is in de databank van het VEA. Misschien niet helemaal de legale weg, maar je situatie is evenmin redelijk...

 

Bert V

 grappig dat je dit zegt.

De ingenieur die de eerste berekening maakte, en waaraan ik mijn EPB nummer heb gegeven zegt nu dat hij niet kan inloggen in het VEA, daar de regelgeving maar van tel is vanaf 1 jan 2006 en mijn nummer slaat op 2005.

Nu moet ik een nieuw nummer aan de gemeente aanvragen, zodat we toch een EPB aangifte kunnen indienen. Een EAP zou teveel kosten.  Aldus de ingenieur.

Lieven

Bert,

Zou het kunnen dat de gemeente waar lima95 eind 2005 zijn bouwaanvraag deed al overijverig was en reeds een EPB-nummer toekende hoewel dit strikt gezien nog niet nodig was ? (Wordt met "EPB nummer" hier trouwens het "energieprestatiedossiernummer" bedoeld ?) En dat hij daarom volgens het coderingssysteem inderdaad een nummer van 2005 heeft gekregen, dat later uiteraard nooit in de databank is terechtgekomen omdat er niet de verplichting was om de verdere stappen in de EPB procedure te doorlopen ?

Zie http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb0605/nieuwsbrief200605.htm : Gemeenten en steden: toekennen energieprestatiedossiernummer

 Beste,

Ik krijg geen nieuw nummer van de gemeente en ik ben ook nog strafbaar omdat de werken langer dan 2 jaar hebben geduurd.  Een bouwvergunning is maar 2 jaar geldig en in deze termijn moet de bouw afgewerkt zijn (winddicht).

lieven

 Ik had ongeveer hetzelfde probleem maar op www.mijnepb.be hebben ze me wat verder geholpen. Momenteel kost het daar 250€ voor een EPB-verslag, is veruit de goedkoopste lijkt mij. Misschien kan je daar ook even informeren voor een energie-audit.

 

 

 doe ik en bedankt

 De werken mogen ook langer dan twee jaar duren.

Volgens de wetgeving ruimtelijke ordening moeten de werken worden aangevangen binnen de twee jaar na de aflevering van een vergunning en dient het gebouw winddicht te zijn binnen 3 jaar na de start van de werken.  M.a.w in totaal mogen werken maximaal 5 jaar duren. Als je gemeente er geen aparte strengere regeltjes op na houdt wat betreft de duurtijd van werken (wat mij zou verbazen), is er geen probleem met je timing.

Beste,

Zelf heb ik een vergelijkbare situatie. Bouwvergunning 2004, aansluitdatum februari 2006. Net een zonneboiler geplaatst, en tot de leuke constatatie gekomen dat Infrax niet echt bereidt is om enige vorm van premie uit te betalen. Heb je al antwoord vanuit het parlement?