Grote paniek!!!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik heb een 5-tal maanden geleden zonnepanelen besteld, normaal met plaatsing 2 weken geleden. Maar helaas, geen panelen meer vorradig, dus nu plaatsing 2 e week van december.
Maar nu met de stormen, mogelijk weer achterstand?????
Natuurlijk een groot verschil (indien pas plaatsing in 2010) betreffende de groene stroom certificaten en dat voor 20 jaar lang!!
Nu lees ik dit weekend in "Het belang van Limburg" dat er een voorstel tot overgangsmaatregel is. Alle bestellingen van 2009 zouden zelfde behandeld worden als geplaatst in 2009.

Wie weet meer??,

Reacties

35 27/11/2009

Overgangsregeling voor PV-installaties 2009 - 2010

Gisteren 26 november werd een politieke oplossing gevonden voor een beperkte

overgangsregeling voor PV-installaties. De regeling wil een oplossing bieden voor de

problemen die zich stellen bij het niet tijdig afwerken van PV-installaties eind dit jaar.

Gezamenlijke actie van de federaties voor problemen van hun leden

Alle federaties uit de elektrosector (BelPV, FEDELEC, LVMEB, NELECTRA) hebben de

voorbije maand gemeenschappelijk actie ondernomen om de Vlaamse Overheid te

overtuigen van het belang van “overgangsmaatregelen”.

Vlaamse PV-installatiebedrijven lopen immers risico’s op schadeclaims van klanten, die

geconfronteerd worden met een daling van de gegarandeerde €450 per

groenestroomcertificaat tot €350 omdat hun PV-installatie, tijdig besteld in 2009, niet meer

voor het jaareinde geïnstalleerd én gekeurd geraakt. De oorzaak daarvan is het wereldwijde

tekort aan PV-materiaal, op een schaal die niet kon worden voorzien. Schadeclaims van

eindklanten zouden kunnen leiden tot faillissementen en banenverlies voor de PV-sector in

2010.

Alle federaties hebben ook hun leden bevraagd over de problematiek. Dat heeft de grote

omvang zwart op wit in kaart bracht, en het belang van een regeling aangetoond voor de

Vlaamse Overheid.

De vier federaties hebben meerdere malen overleg gepleegd met het kabinet van Vlaams

minister voor Energie, Freya Van den Bossche, over mogelijke en vooral haalbare

‘overgangspistes’ die kunnen bijdragen tot een oplossing voor de PV-installateur.

Principe van de overgangsregeling

De overgangsregeling houdt in dat installaties die “grotendeels” zijn uitgevoerd vóór 31

december 2009 door middel van een voorlopige keuring (ook uit te voeren vóór 31

december) nog recht geven op de groenestroomcertificaten met een waarde van 450€,

indien de definitieve keuring van de volledige installatie uiterlijk 28 februari 2010 plaats vindt.

De term ‘grotendeels uitgevoerd’ dient nog verder te worden gedefinieerd, maar in de geest

van het politiek akkoord wordt hieronder op dit ogenblik verstaan dat de zonnepanelen

volledig geplaatst moeten zijn om in aanmerking te komen voor een voorlopige keuring.

De overgangsregeling is dus vooral gericht op de problematiek die zich vandaag stelt, met

name de onbeschikbaarheid van omvormers, of ander klein materiaal. Dat kwam uit de

ledenbevraging ook duidelijk naar voor als het belangrijkste probleem.

Parlementair initiatief

De overgangsregeling is op 26 november unaniem goedgekeurd door de Commissie “Wonen

& Energie” van het Vlaams Parlement, als een amendement van het Programmadecreet dat

een artikel van het Vlaamse Elektriciteitsdecreet wijzigt. Het wordt nog formeel goedgekeurd

door het Vlaams Parlement, voorzien op 15 december.

De overgangsregeling in detail

Op de laatste pagina vindt u de

 

letterlijke tekst van het Amendement van het

Belgische federatie van PV-bedrijven

Federation belge des entreprises PV

Belgischer Verband der PV Unternehmen

Belgian PV companies federation

Koningsstraat 35

Tel. 02 218 87 47

 1000 Brussel www.belpv.be

Standpunt van de federaties NELECTRA, LVMEB, FEDELEC en BelPV

De vier federaties zijn gelukkig met deze regeling, die bijna volledig gebaseerd is op de

voorstellen die de voorbije weken werden overgemaakt.

Het is het resultaat van constructief en volwassen overleg met het kabinet, de

parlementsleden en de federaties, waarbij steeds werd uitgegaan van de kern van de zaak,

namelijk de onbeschikbaarheid van omvormers, en waarbij steeds gezocht werd naar een

methode die misbruik van deze regeling uitsluit.

Deze regeling komt hier volledig aan tegemoet. We menen dat we een daadwerkelijke

bijdrage geleverd hebben in het oplossen van wezenlijke problemen voor vele leden die de

voorbije weken aan de bel hingen en dat we tegelijkertijd misbruik van deze regeling en

oneerlijke concurrentie kunnen uitsluiten.

Structureel overleg met de overheid

We denken dan ook dat dit positieve resultaat een goede basis kan vormen voor het

geplande structurele overleg met de overheid. Op de agenda van het volgende geplande

overleg staat de isolatieverplichting, de problematiek van de groene lening, het mee vorm

geven van een langetermijnbeleid…

De contacten en het overleg tussen de federaties in dit dossier vonden we zeer vruchtbaar;

hierin liggen mogelijkheden om gezamenlijke belangen met meer kracht te verdedigen.

We hopen dat u onze geleverde inspanningen weet te appreciëren. We zullen de komende

weken dit dossier op de voet blijven volgen om u snel elke bijkomende informatie te

bezorgen.

Tekst van het amendement in de Commissie Energie bij het Programmadecreet

Wijziging artikel

“Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek

of de controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de

Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, en uit een tweede

keuring vóór 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten

opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van

indienstname.”

Toelichting

De huidige tekst legt de hoogte van de minimumsteun vast afhankelijk van de gebruikte

hernieuwbare energiebron, afhankelijk van de datum van indienstname. Met name krijgt een

installatie voor zonne-energie in gebruik genomen voor 1 januari 2010: 450 euro per overgedragen

(groene stroom)certificaat. Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de steun 350 euro per overgedragen

certificaat.

De installateurs van dergelijke installaties worden momenteel wereldwijd echter geconfronteerd met

een tekort aan materialen, op een schaal die niet kon worden voorzien. De belangrijkste oorzaak is

de piek aan bestellingen in Duitsland, omdat de Duitse regering na de zomer besliste de steun vanaf

2010 te verminderen.

Daardoor komen Vlaamse installateurs en zonne-energiebedrijven in ernstige financiële

moeilijkheden, die onvermijdelijk zullen leiden tot faillissementen en werkloosheid. Dit is uiteraard

niet de bedoeling van de regelgever, die de sector van hernieuwbare energie juist wil ondersteunen

en laten groeien.

Een tijdelijke overgangsmaatregel dringt zich dan ook op.

De aanpassing houdt in dat installaties die in 2009 besteld zijn, en al grotendeels kunnen worden

opgesteld, en gekeurd, nog in aanmerking komen voor de hoogte van de minimumsteun in 2009. De

voorwaarde is echter dat een tweede keuring moet volgen binnen 2 maanden, voor 1 maart 2010.

Deze keuringen moeten worden gedocumenteerd in de verslagen van een erkend AREI-keurder. De

installatie mag tussen de eerste en tweede keuring evenmin toenemen in vermogen.

 

Programmadecreet.

Vermoedelijk zal de VREG zeer binnenkort een mededeling uitsturen met de precieze

omschrijving van hoe de dubbele keuring in zijn werk zal gaan.

Nieuwsflits 2009/BELPV

Grote paniek? Ach, wie wil beleggen moet rekening houden met risico's. Wie 20 jaar lang gemeenschapsgeld wil afromen ten voordele van zichzelf en ten koste van de samenleving, zo iemand moet tegen een stootje kunnen.

De beleidsmakers kunnen zelfs de komende twee jaar niet garanderen dat de boel niet instort. Azen op twintig jaar kunstmatige woekerwinsten zou wel eens een koude kermis kunnen worden.

Het milieu en de bevolking zouden veel meer baat hebben als het budget voor PV integraal zou besteed worden aan het -sociaal en democratisch- saneren (lees: isoleren) van het huidige woningbestand.

Mijns inziens is dit forum niet bedoeld voor beleggingsadviezen.

verbertus

 

Wie 20 jaar lang gemeenschapsgeld wil afromen ten voordele van zichzelf en ten koste van de samenleving, zo iemand moet tegen een stootje kunnen.
 

gemeenschapsgeld afromen ???

 

onderstaande  tekst al ooit eens gelezen ? op

 

http://www.vreg.be/nl/03_algemeen/02_energiemarkt/02_wiedoetwat/07_groenestroom.asp

 

 

De certificatenverplichting

 

De groenestroomcertificatenverplichting

In Vlaanderen is iedere elektriciteitsleverancier verplicht om jaarlijks, ten laatste op 31 maart, een aantal groenestroomcertificaten in te leveren bij de VREG. Die hoeveelheid komt overeen met een bepaald percentage van de totale hoeveelheid elektriciteit die hij in het jaar ervoor geleverd heeft aan zijn klanten. In 2002, het jaar waarin het systeem van kracht ging, bedroeg dat minimumaandeel 0,8 procent van zijn leveringen. Dit zal toenemen tot 6 procent voor de leveringen in 2010.

Als een leverancier het juiste aantal groenestroomcertificaten indient, voldoet hij aan zijn certificatenverplichting. Als hij te weinig certificaten inlevert, zal hij per ontbrekend certificaat een administratieve boete van 125 euro moeten betalen. De administratieve boetes worden gestort in het Energiefonds. Dit fonds kan door de Vlaamse regering worden gebruikt voor de financiering van de openbaredienstverplichtingen, haar sociale energiebeleid en haar beleid inzake rationeel energiegebruik.

Een leverancier kan zijn benodigd aantal groenestroomcertificaten bekomen door zelf in het Vlaams Gewest stroom op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen, en hiervoor groenestroomcertificaten aan te vragen bij de VREG. Hij kan ook certificaten kopen van andere groenestroomproducenten. De boetewaarde van 125 euro per certificaat dat een leverancier te kort heeft, is bepalend voor het maximumbedrag dat een leverancier bereid is te betalen aan producenten die groenestroomcertificaten te koop aanbieden. Ook het aantal certificaten dat op de markt beschikbaar is, ten opzichte van het totaal aantal certificaten die nodig zijn opdat alle leveranciers aan hun verplichting kunnen voldoen, heeft een invloed op de marktprijs.

Aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten

Niet alle groenestroomcertificaten zijn geldig om te voldoen aan de certificatenverplichting. Enkel groenestroomcertificaten die werden toegekend door de VREG worden aanvaard.

 

Ulrik

 

Ulrik,

 

Wat denkt ge dat er gebeurt met het verschil van (450 € - 125 €) = 325 € per certificaat van 1.000 kWh? Dat wordt gewoonweg doorgerekend aan de aangesloten klanten van betreffende leverancier. Op dit ogenblik stelt dat echter nog niet veel voor in de stroomprijs, maar dat aandeel blijft steeds stijgen.

nog even een verwijzing naar een artikel uit "De Morgen" van 10/10/2009

De 49 windmoleninstallaties in Vlaanderen leveren evenveel stroom als de 36 000(!!) pv installaties in Vlaanderen ( elke pv installatie kost de belastingbetaler aan belastingsvermindering 9000 EUR minstens, gespreid over de komende 3 jaar), de kosten van de GSC worden doorgerekend aan de gewone verbruiker, de kosten de aanpassing van ons netwerk aan al die mini-elektriciteitscentrales wordt ook doorgerekend aan elke elektriciteitsverbruiker.....en kost weer heel wat CO2 om al die graafwerken uit te voeren.....

Kost handenvol geld, levert weinig op ( buiten miserie want ons netwerk kan dat niet aan, en de onze schatkist ook niet)

Pv panelen : een manier om de mensen die al veel hebben ( een huis en minimum 15 000 EUR op een spaarrekening die ze best kunnen missen), nog wat extra inkomsten te geven....

en het milieu?????

Tja, dat duurt wel een paar jaar in het beste geval voordat je het eruit hebt....

( Bijna)allemaal verloren moeite

we zullen het binnen 50 jaar nogal kunnen gaan uitleggen aan onze kleinkinderen.....

 

toon-7

 

26 jaar geleden heb ik gebouwd en deed voor de bouwwerken gingen starten toen al een aanvraag om een windmolen te mogen plaatsen, en je mag eens raden 

 

ik heb het vorig jaar nog eens geprobeerd met het idee van misschien met de groene gedachten nu ... en weer noppes 

 

toen maar 31 zonnepanelen van 180 Watt laten plaatsen 

 

Ulrik 

proficiat,

binnen 5 jaar gaan je zonnepanelen misschien iets uithalen voor het milieu...intussentijd zijn ze zichzelf aan het "afbetalen"

en het CO2 gehalte ...dat steeg lustig voort.......

Groen leven is meer dan windmolens plaatsen en pv panelen installeren.

De grootste Co2 uitstoot komt van

  • Energieverlies van woningen
  • Vleesconsumptie
  • transport.

Word vegetariër, isoleer je huis optimaal, doe je auto weg en eet lokaal geproduceerde groenten en fruit van het seizoen.  Investering in CO2 voor al deze positieve veranderingen = 0 g

opbrengst voor het milieu : onmiddellijk vanaf de eerste dag milieuwinst én meer milieuwinst dan zonnepanelen ooit kunnen opbrengen !

maar mss doe je dat al..

Waarom heb je geen Ecopower of Wase Wind aandelen gekocht?  Ook groene stroom, en grote windmolens zijn wel rendabel in tegenstelling tot kleine modellen...

Toon

 

 

 

Toon,

 

Ik vind dat de overheid beter geld stopt in PV panelen dan in aanleg van nieuwe wegen .. nieuwe F16's voor het leger ... premie's voor vervuilende dieselwagens ... enz.

 

Begrijp me niet verkeerd ... ik ben het grotendeels met je eens wat betreft de volgorde van dingen ...

EERST energie besparen ... daarna hernieuwbaar opwekken.

 

Hernieuwbare energie zal altijd een mix moeten zijn van verschillende systemen.

Met wind alleen gaan we er niet geraken, omdat het in de zomermaanden nu eenmaal veel minder hard waait.

Wind en zon vullen elkaar perfect aan.

 

De (korte) periode van hoge subsidie die we nu meemaken is absoluut nodig om PV stroom te lanceren.

Door deze subsidie zijn er overal ter wereld mega fabrieken uit de grond gestampt... is er essentieel onderzoek kunnen gebeuren ... waardoor panelen steeds efficienter worden ... de energieterugverdientijd steeds korter wordt ... de prijs steeds lager wordt .... enz

 

Van mij mogen de subsidies fors lager, want ik vind niet dat PV eigenaars er grof geld aan moeten verdienen zoals nu gebeurt.

Ik vind dus de paniek over 350 of 450€ er een beetje over.

 

1watt piek kost zo'n 4€, en levert gedurende zijn levensduur ongeveer 25 Kwh stroom .... dat is 16 ct/Kwh.

Je koopt dus eigenlijk stroom in voor de komende 30 jaar ... tegen de huidige (lage) prijs.

 

Binnen enkele jaren zullen PV panelen rendabel zijn zonder subsidie, en zullen ze echt een bijdrage kunnen leveren.

Mijn PV panelen dekken mijn volledige verbruik (woning+ een deel vervoer via elektrische scooter)

In 2020 zal dit trouwens de norm zijn als je nieuw wil bouwen.

 

Dirk

Toon,

 

Je hebt 100% gelijk!

 

Maar hoeveel % van de bevolking wil er iets aan doen. De rest kan het allemaal niets schelen, ze verklaren je zot en je bent een over ijverige groene. Niemand is van plan zijn auto te laten, zijn levenswijze te veranderen, een kleiner stukje grond in te palmen, een kleiner maar beter geïsoleerd huis te bouwen,...

 

 

De zonnepanelen zijn het mooiste voorbeeld...Opbrengen moet het! Anders doen ze het niet...

 

Alle dieren leren het beste iets aan als ze beloond worden voor hun goede gedrag...bij mensen is het niet anders. ;-)

 idd Bert - wie zou er gaan werken als er geen loon-beloning aan vasthing?

 

hallo Toon

u bent wel mis hé om belastingsvoordeel te hebben moet u er wel eerst betaald hebben dat jaar

er lopen er zo veeeeeeeeeeeele in belgie rond die bijna geen of helemaal geen belastingen betaald hebben in hun leven en elke maand volledig op de samenleving hunne nek leeft

dit is voor die weinige die belastingen betalen soms de enige manier om ook eens iets terug te krijgen

u betaald er misschien niet veel of geen ??????

@johan reynders: ook voor u geld deze overgangsmaatregel NIET ! ze is alleen van tel als al uw panelen voor 31 dec 2009 op het dak liggen.

 

Ik heb me altijd afgevraagd waarom men bij grootverbruikers bv:een normaal gezin dat 9000kw verbruikt dat is niet normaal ,de helft is meer dan genoeg.Zij plaatsen ook zonnepanelen hoor en genieten van het volle bedrag belasting aftrek en gsc.Is het geen tijd dat men voor bv:4000kw max kan inbrengen in je belastingen voor een normaal verbruik .Dat zou toch veel mensen tegenhouden om ons belastingen en het milieu  te bedriegen.Ik heb ook sinds vorige week mijn panneelkes op mijn dak liggen na eerst een aantal inspanningen te hebben geleverd om energieverbruik te laten dalen.

hilleke

 

klopt wat je zegt

 

de 100 KW  stroom die men per woning +  100 KW  per gezinslid GRATIS geeft zou men ook beter afschaffen, want die stroom is niet gratis !!! iets gratis bestaat niet ! en 't zal zeker niet aanzetten tot minder verbruik  in tegendeel !

 

de stroom die men verbruikt zou per 1000 KW verplicht voor alle maatschappijen steeds duurder moeten worden,  dan krijg je een mentaliteitsverandering om MINDER te gaan verbruiken in plaats van een deel gratis te geven omdat het zo duur is, want tenslotte wordt dat toch door iedereen betaald  want dat wordt verrekend in de prijs 

 

Ulrik  

@ cram

pech : wij werken allebei.  Maar door geen auto te bezitten ( ondanks 3 kinderen onder de 4 jaar) en ecologisch te leven sparen we vééééél geld.  Dat investeren in ons huis nog energiezuiniger te maken.  Wij verbruiken 3000 kwh per jaar aan elektriciteit en net geen 10 000 kwh aan gas ( 980 m3)   Dat gaat dus nog dalen.

De meeste mensen die pv panelen leggen doen dat NIET als ze er niet optimaal financieel voordeel uit halen ( dus ook daarmee een belastingsvermindering kunnen krijgen)

Anders brengen die panelen niet genoeg op .  Zonder de inbreng van 3600 EUR gespreid over 3 jaar ( dus meer dan 10 000 EUR op 3 jaar) is de terugverdientijd te lang, of zelfs bijna onbestaande, als je de investering van een nieuwe omvormer er nog bijrekent.  En trouwens, zelfs al komt de berekening van de belastingsbrief, zonder pv panelen,  uit op 2 EUR bijbetalen, dan zou je, owv de pv panelen, plots terugtrekken!!!  Dat kost de schatkist veel geld hoor!

Door zo ecologisch te leven hebben we geld genoeg om ons dak 3 keer vol te leggen met panelen, maar we WILLEN dat niet.  Ons dak is niet ideaal gericht, en voor het milieu levert een verdere investering in isolatie veel meer op.  Voor onze portefeuille zouden we beter pv panelen leggen.....maar dat zou ik onethisch vinden.

groetjes

Toon

 

Dag allemaal,

Morgen worden mijn panelen, geplaatst.

 

Ik begrijp de reactie van sommige mensen niet:

mijn huis is inderdaad afbetaald, en ik heb inderdaad nog 17000 euro over om panelen te leggen; maar daar heb ik ook al jaren lang keihard voor gewerkt. Dat ik belastingvoordeel krijg speelt zeker mee, dat heeft de regering beslisd, die is verkozen door ons allemaal!!!

Als andere critcasters hier op het forum zo ver staan in het leven als ik, is hun huis waarschijnlijk ook afbetaald en hebben ze ook spaarcenten!

Ik ben dus niet beschaamd om zonnepanelen te leggen, ik ben geen boef!!!!

 

 

johan

 

als de lening van je woning reeds afgeschreven is ( zoals bij mij al een 10 tal jaar ) dan kan je beter je geld op de bank laten staan en een hypothecaire lening aangaan voor 10 jaar want dan kan je weer kapitaal inbrengen in je belastingen in plaats van 45 tot 50 % van je zuurverdiende centjes in de hoogste belastingsschijf af te geven aan de belastingen om dat je niets meer kan aftrekken

 

ik dacht ook eerst 30000 € casch te betalen voor mijn zonnepanelen en deed het uiteindelijk met een financiering van 25000 € na een berekening van mijn buur die bij de nationale bank werkt

 

ik zal daardoor niet alleen geld verdienen aan de productie van mijn eigen stroom en GSC maar ook nog eens gedurende 10 jaar aan mijn lening en blijf beschikken over het kapitaal in plaats van alles aan de belastingen te geven

 

johan jij zegt verder : Natuurlijk een groot verschil (indien pas plaatsing in 2010) betreffende de groene stroom certificaten en dat voor 20 jaar lang!!
 

 

wat de meeste mensen niet weten is dat na 20 jaar de GSC niet stoppen !!! dat heb ik gelezen op de website van de Vreg

 

je kan deze ook blijven verkopen na deze 20 jaar  !!! maar niet meer aan een door de regering gegarandeerde tarief van 450 of volgend jaar 350 €  maar aan de op dat ogenblik  " geldende " marktprijs  (momenteel tussen de 100 à 150 € )

 

stel dat je jaarlijks 5000 KW produceerd ( zoals ik ) en de marktprijs is op dat moment maar 100 € dan heb je toch nog steeds 500 € op jaarbasis waar je niets moet voor doen  ( in je pensioen ... ) en als de zonnepanelen ( volgens de fabrikanten en dat schijnt te kloppen ook ) 30 jaar meegaan is dat toch nog eens 5000 € inkomsten en da 's altijd leuk meegenomen dacht ik

 

Ulrik

Ulrik,

 

Ik vrees dat je een vergissing maakt: ook al gaan uw panelen 20 jaar of zelfs 30 jaar mee, ik geloof nooit dat de panelen die nu verkocht worden zo lang op de daken gaan liggen. Panelen zullen enorm toenemen in vermogen, het zal dus binnen bv. 10 jaar rendabel zijn uw huidige panelen weg te gooien en nieuwe te leggen. Met de (enorm) grotere opbrengst dan voor dezelfde oppervlakte, kan je dan mogelijk uw huis verwarmen of uw auto tanken!!!De prijs zal trouwens ook enorm dalen, dit jaar reeds 15%!

Dat is althans mijn manier van denken, als de evolutie in energiezaken zo snel blijft gaan teminste.

Als jij 30000 betaald hebt voor 5000KW, dan is uw installatie toch al enkele jaren oud??

Ik heb 17000 betaald voor 4000KW.

 

Ulrik,

 

Ik vrees dat je een vergissing maakt: ook al gaan uw panelen 20 jaar of zelfs 30 jaar mee, ik geloof nooit dat de panelen die nu verkocht worden zo lang op de daken gaan liggen. Panelen zullen enorm toenemen in vermogen, het zal dus binnen bv. 10 jaar rendabel zijn uw huidige panelen weg te gooien en nieuwe te leggen. Met de (enorm) grotere opbrengst dan voor dezelfde oppervlakte, kan je dan mogelijk uw huis verwarmen of uw auto tanken!!!De prijs zal trouwens ook enorm dalen, dit jaar reeds 15%!

Dat is althans mijn manier van denken, als de evolutie in energiezaken zo snel blijft gaan teminste.

Als jij 30000 betaald hebt voor 5000KW, dan is uw installatie toch al enkele jaren oud??

Ik heb 17000 betaald voor 4000KW.

 

hier alweer de kritikaster van dienst

Wil  je echt je panelen na 10 jaar weg gooien???

Met al die zware metalen erin, en al die energie die erin is gekropen?

Ik lever alleen kritiek als  er op een MILIEU forum zo'n opmerkingen worden gemaakt.

En ja, we hebben al meer dan genoeg spaarcenten, ons huis is nog niet afbetaald, maar gezien onze zeer ecologische levenswijze ( geen auto, geen vlees, zeer lage stookkosten, katoenen luiers , aankoop van vooral lokale producten, tweedehands....) sparen we heel veel!! ( nu ik erover denk : we besparen méér dan we ooit zouden kunnen verdienen met pv panelen!!!!!) En we isoleren ( lees : besparen energie) ipv zelf energie aan te maken.

En we gooien geen dingen weg die nog perfect werken!

 

 

 

je begrijpt best wat ik bedoel!!!

weggooien is figuurlijk!

 

Johan,

 

je maakt de fout te denken dat PV panelen rendabel zijn.  Die zijn financieel gezien nog lang niet rendabel.  Alleen door belastingsvoordeel, iedereen die mee betaalt aan de groene strooomcerificaten kan het. 

Grofweg produceert een PV paneel stroom die 5 keer duurder is dan hoe jij ze aankoopt bij je producent.  De panelen moeten dus 5 keer goedkoper*rendement stijgen in de komende 10 jaar opdat je 'gelijk' krijgt.  Als ik zie hoe de rendementen prijzen veranderd zijn in de voorbije 10 jaar, denk ik niet dat dat zal lukken (zal het eerder nog 20 jaar zijn).

Walter

johan

 

mijn installatie is in dienst sedert dit jaar 26 mei en de zonnepanelen hebben nu al 3500 KW opgeleverd

 

natuurlijk kan het nu weer al goedkoper en zullen de toekomstige panelen binnen 10 jaar veel meer opleveren maar je kan ook blijven wachten, en binnen 5 jaar is mijn PV installatie al afgeschreven

 

misschien kan ik binnen een 2 tal jaar mijn volledig elektrische auto thuis tanken  met de opbrengst van de zonnepanelen want ik wacht echt op een elektrische  5 persoonsauto  om hem in te ruilen voor de huidige diesel

 

Ulrik

@Ulrik,

 

Zo redeneer ik ook, maar er zijn mensen die helemaal anders denken, en mijn manier van denken zelfs kwadelijk nemen.

Ik ben er nog altijd van overtuigd: als we in België iets aan de mentaliteit willen veranderen, moeten de mensen er financieel voordeel bij hebben, of het zal niet lukken!!!

 

Wie dit doet zonder er financ. voordeel bij te hebben, hoed af, maar wees niet naïef, dan ben je echt een grote uitzondering!!!

 

 

 

Johan

 

vorig jaar plaatste ik zelf een zonneboiler van 200 l met 20 vacuumbuizen zonder enige subsidie omdat ik dat persé zelf wou doen ( meer als experiment ) omdat ik vond dat ik iets moest doen met de energie die ons gratis aangeboden wordt door de zon

 

ik plaatste een warmtewisselaar op mijn speksteenkachel waarmee ik in de winter de zonneboiler opwarm en deze stook ik nu gemakkelijk op 80 °C want nu kan de kachel branden bij deze temperaturen ...

 

Ulrik