Isolatie voorgevel over de rooilijn

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo Ecobouwers Ik ben eigenaar van een, bijna 100 jaar oud, woning die ik tracht passief te renoveren. Hiervoor zou ik mijn voorgevel en achtergevel willen isoleren. Spouw heb ik niet. Voorgevel en achtergevel zijn ongeveer 45cm dik. Verschillende isolatiespecialisten vertelden me onlangs dat er een nieuw decreet zou zijn die toelaat, de voorgevel, 14cm over de "Rooilijn" te isoleren. Kan iemand mij vertellen waar ik dit decreet kan terug vinden. Bij Stad Gent zijn ze er alvast niet al te enthousiast over. Mijn woning is geen beschermd monument en bevindt zich in aan de rand vh centrum. Graag een link of eventueel wat advies. Dominique

Reacties

Beste,

 

Meer hierover vind je ook hier :

http://www.dirkpeeters.info/2010/03/17/toepassing-rooilijndecreet-door-lokale-besturen-maakt-gevelisolatie-zinloos-2/

 

Blijkbaar zijn de lokale besturen niet verplicht dit toe te staan !! ??????????  Op die manier gaan we er natuurlijk nooit geraken.

 

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over isoleren en energie besparen .. en iemand die wil isoleren zou niet mogen? 

Ik word hier echt pissed van.

 

Eén en ander hangt natuurlijk ook wel af van de breedte van de stoep, maar als die breed genoeg is zou ik alles op alles zetten om die isolatie er te krijgen ... en liefst meer dan 14 cm.

 

Dirk

Hallo Dirk

Dit kon ik na wat zoekwerk terug vinden;

Art. 16. Onverminderd andersluidende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, is het verboden om een constructie in de zin van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, te bouwen of herbouwen op een stuk grond dat door een rooilijn of een achteruitbouwstrook is getroffen, of om verbouwings- of uitbreidingswerken, andere dan stabiliteitswerken, aan een door een rooilijn of een achteruitbouwstrook getroffen constructie uit te voeren, tenzij het gaat om :

1° sloop- of aanpassingswerken die tot gevolg hebben dat de constructie aan de rooilijn of de achteruitbouwstrook wordt aangepast;

2° de verbouwing van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd monument of een constructie die deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap;

3° het aanbrengen van gevelisolatie, waarbij de rooilijn of de bouwlijn met ten hoogste veertien centimeter mag worden overschreden.

In afwijking van het eerste lid mag een stedenbouwkundige vergunning, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, worden verleend als uit het advies van de bevoegde instanties blijkt dat de rooilijn niet binnen vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden gerealiseerd.

Wordt na het verstrijken van die termijn maar voor het verval van rechtswege van het rooilijnplan onteigend, dan wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.

Werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, mogen onder dezelfde voorwaarden als bepaald in het eerste en tweede lid worden uitgevoerd na machtiging van, naargelang van het geval, de Vlaamse Regering of het college van burgemeester en schepenen.

De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen voor de toepassing van dit artikel bepalen.

 

Dominique