KERNENERGIE. Enkele Misverstanden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Er is de laatste tijd veel gesproken over het GEMIX-rapport van begin 2009. Zo ook over het rapport Energie CE 203, en andere rapporten van het Planbureau, de GREG, de Nationale Bank, evenals de analyse door Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WMF en andere.

Enkele elementen zijn toch wel opgevallend, zoals:

1) In sommige statistieken wordt het belang van de elektriciteitsproductie in het geheel van de Belgische energievoorziening minimaal voorgesteld: 17% van het totaal en 10% voor de kernenergie. Dit heeft mij onmiddellijk geïntrigeerd.

2) De carbonwaarde van het PRIMES-model wordt ter discussie gesteld. Dit is de marginale kostprijs om de laatste ton CO2 volgens een bepaald scenario uit te sparen. De gemiddelde kostprijs ligt dan uiteraard lager.De soms aangehaalde waarde van 200 euro per uitgespaarde ton CO2 wordt hoog ingeschat en zou kunnen zakken tot 111 euro/t.

BESPREKING.

1) Deze 17% en 10% staan zowel in het rapport 2030 als in het GEMIX-rapport. In feite worden hier appelen met peren vergeleken, maar beide rapporten verwittigen wel hiervoor. Het zit namelijk zo:

- Het eindverbruik wordt voor de elektriciteit uitgedrukt in netto kWh aan de uitgang van de centrale. Maar voor de andere verbruikscentra (vervoer, verwarming) wordt het bruto verbruik aangerekend, alvorens rekening te houden met het rendement van de verbrandingsketels of van de verbrandingsmotoren.

- Het primaire verbruik houdt echter ook rekening met de totale opgewekte warmte van de elekriciteitscentrales. Voor het thermisch rendement wordt hier een waarde van 33% genomen. Diezelfde waarde wordt internationaal eveneens voor de nucleaire centrales aangenomen.

- Beide rapporten brengen tabellen met het eindverbruik, waar dus voor het vervoer en de verwarming het bruto verbruik aangewend wordt. Hier is dan sprake van 17% en 10%.

- Het totale Belgische primaire energieverbruik bedroeg in 2005: 46,205 ktoe (x 11,63 = 653,66 TWh). De totale elektriciteit vertegenwoordigt op primair vlak ongeveer 87.000 GWh / 0,33 = 264 TWh, hetzij 40,4%. Het nucleair deel in het primair totaalverbruik bedroeg 12,401 ktoe of 22%. (Gezien deze getallen uit verschillende statistieken komen kunnen er onderlinge verschillen bestaan).

Conventioneel vertegenwoordigt de elektriciteitsproductie dus 40,4% van het totale primaire energieverbruik. Dit is ook de reden waarom bij de sluiting van de kerncentrales en hun vervanging door hoogrenderende gascentrales en voor een deel door rechtstreekse alternatieve elektriciteit, het primaire verbruik plots gaat dalen.

- De totale Belgische uitstoot van BroeiKasGassen bedroeg in 2005: 143,478 miljoen ton CO2-equivalent. Hierbij bedroeg de hoeveelheid energie-gebonden CO2 ongeveer 108 Mt (in 1990 114,7 Mt) en de rechtstreekse uitstoot ongeveer 100 Mt. In 2005 was het deel van de thermische elektriciteitscentrales (een mix van kolen-, fuel- en gascentrales) 21,5 Mt. Dit is 21,5% van de rechtstreekse CO2)uitstoot of 15% van de globale uitstoot van BKG. De fictief door de kerncentrale niet uitgestoten CO2 bedroeg ongeveer 32,5 Mt (figuur 3.11, bladzijde 96 van het CE 2030-rapport). Op gebied van CO2-besparing door kernenergie zitten we dus ver boven een aandeel van 10%.

2) Carbonwaarde

a) In alle rapporten worden verschillende scenario's beschouwd. Aan de hand van de laatste richtlijnen van de EU kan men enkel rekening houden met de scenario's -30% BKG in 2030, met en zonder kernenergie, maar zonder ondergrondse opslag van CO2. NB. Total-Fina zal hier veel opzoekingen aan besteden, maar ze zijn reeds de grote specialisten van ondergrondse gasopslag. In België moeten de zeldzame mogelijke geologische sites eerst dienen voor aardgasopslag.

Het rapport 2030 neemt aan dat België zelf voor deze vermindering moet instaan, zonder beroep te doen op internationale emissierechten. In dit geval vinden ze, zonder kernenergie, een carbonwaarde van 2.000 euro voor de laatste uitgespaarde ton CO2. Met emissierechten zou deze waarde beperkt blijven tot 200 euro/t. Iedereen is wel niet voor zulke massale besparingen via emissierechten.

VERVOLG

Reacties

VERVOLG.

Waarom dit hoog bedrag van 2.000 euro? Zonder kernenergie moeten de 32 Mt CO2, die nu nog door de kernenergie uitgespaard worden, op een andere manier worden weggewerkt. Bij het bepalen van de referentiewaarde van 1990 bestond natuurlijk reeds deze minderuitstoot van ongeveer 30 Mt. Dit zal natuurlijk veel geld kosten.

 

Het rapport houdt wel weinig rekening met drastische beperkingen in het energieverbruik, evenmin met latere technologische prijsdalingen.

 

b) In de annex berekenen we hoeveel de gemeenschap nu uitgeeft om een ton CO2 te besparen wanneer er subsidies en groenestroomcertificaten gegeven worden aan PV fotovoltaïsche elementen. Wat zien we? Met ons huidig park van elektriciteitscentrales geeft de gemeenschap ongeveer 1.349 euro uit per uitgespaarde ton CO2 langs zonnecellen, (in de veronderstelling dat deze cellen 25 jaren meegaan). Deze gemiddelde carbonwaarde is toch wel hoog en kadert  bijna in de marginale carbonwaarde van 2.000 euro/t nodig om de uitstap uit de kernenergie te compenseren.

 

3) Kan men de gestelde doeleinden bereiken in 2022, mits eerste uitstap uit de kernenergie? Waarom niet:

 

- de voornaamste sluiting van kerncentrales volgt later;

-gedurende de eerstkomende jaren zullen waarschijnlijk de slechts renderende kolencentrales vervangen worden door hoogrendement gascentrales;

- maar aan welke prijs zal dat gebeuren?  en later na 2025?

- de uitstoot is de laatste jaren sneller aan het verminderen en kaderde reeds in 2007 met Kyoto. Het zou echter gevaarlijk zijn te veronderstellen dat de bijkomende winst die nu aan de recessie te wijten is ook zo zal blijven wanneer de economie weer zou gaan aantrekken.

 

4) Waarom zullen sommige gascentrales later een slechte belasting hebben, wat een verhoging van het totaal geïnstalleerd vermogen vereist?

- om dagelijkse en seizoenpieken op te vangen;

- om de veelvuldige afwezigheid van zon en ook wind op te vangen. Hoe groter het geïnstalleerd vermogen hiervan, des te groter zal het reservevermogen moeten zijn. Dit natuurlijk in afwachting van betaalbare elektriciteitsopslag en de uitbouw van slimme grids.

- de invoer van elektriciteit wordt elk jaar onzekerder. De onregelmatige doorvoer van elektriciteit uit windenergie van uit Duitsland komt niet altijd op een gelegen moment, en heeft in de Benelux reeds tot stroomuitval geleid.

 

5) De prijs van elektriciteit via langetermijncontracten voor de industrie wordt slechts gedeeltelijk bepaald door de marginale kostprijs van de laatste slechte centrale die de piekstroom moet leveren. Veel dure piekstroom duwt de gemiddelde stroomprijs wel omhoog.

 

ANNEX

 

Nemen we een installatie van 1.700 kWh/jaar gedurende 25 jaren, en groenestroomcertificaten van 765 €/jaar gedurende 20 jaren. (cijfers 2009). Geactualiseerd kosten deze certificaten 765 x 13,59 = 10.396 euro in euro's van heden. Subsidies en fiscale vermindering, verdeeld over twee jaren, geven 4.350 + 3.600 = 7.950 euro. Samen dus 18.346 euro voor een totale stroomproductie van 42.500 kWh. Hoeveel CO2 hebben we hiermee vermeden?

 

- actuele CO2-uitstoot van de huidige thermische centrales: 0,590 kg CO2/kWh, geeft 25 ton CO2.

Gemiddelde carbonwaarde: 18.346 € / 25,07 t = 731,6 €/t

- toekomstige uitstoot van gemiddelde gascentrales: 0,400 kg CO2/kWh geeft 17 ton CO2

Gemiddelde carbonwaarde: 18.346 € / 17 t = 1.079 €/t

- Huidige gemiddelde uitstoot van het Belgisch park: 0,320 kg CO2/kWh geeft 13,6 ton CO2

Gemiddelde carbonwaarde: 18.346 € / 13,6 t  = 1.349 €/t

 

 

Enkele misverstanden ?

 

Kernenergie is natuurlijk één groot misverstand.

 

Als je de totale hoeveelheid opgewekte nucleaire stroom vergelijkt met de totale hoeveelheid verbruikte primaire energie, dan kom je tot de vaststelling dat kernenergie slechts 22% van het totaal uitmaakt (zie cijfers hierboven)

 

Maar een kerncentrale heeft een ontichelijk slecht rendement, en braakt 2/3 van deze hoeveelheid energie uit in de vorm van (nutteloze) warmte.

die 22% wordt dus 7% !! (zoals ik hier al vaak vermeld heb)

 

Zeggen en schrijven 7% van onze totale hoeveelheid verbruikte primaire energie word dus uiteindelijk kernstroom.

Dit is (in tegenstelling wat het nucleair forum ons wil wijsmaken) eerder een marginale bijdrage !

 

Cijfers die de voorstanders van kernenergie maar wat graag anders zouden zien natuurlijk.

 

Dit was meteen mijn laatste bijdrage aan deze vraagstaart.

Ik heb geen zin in (en vooral geen tijd voor) eindeloze welles nietes spelletjes .... de cijfers zijn wat ze zijn.

 

Dirk

 

 ook door dat het afval van deze centralen nog langer schadelijk blijft, dan de tijd dat er al mensen op deze planeet rondlopen zegt voor mij meer dan genoeg.

 

 

Dirk,

 

Gebruikt gij elektriciteit of niet? Elektriciteit wordt altijd langs de warmtecyclus van Carnot opgewekt, behalve dan de rechtstreekse aanmaak via zonnecellen of windturbines. Zelfs het groot Saharaproject zal via de warmtecyclus gaan. Dat rendement van 33% is ten andere louter conventioneel.

 

Ik heb getracht aan te tonen dat de 10% (en niet 7%) in eindverbruik van de nucleaire elektriciteit een valse redenering is, want in tegenstelling met de elektriciteitsproductie wordt er bij het eindverbruik van het transport geen rekening gehouden met het archi-slechte rendement van de verbrandingsmotoren. Gelukkig is het rendement van de condensatieketels nu zeer hoog en gebruiken ze zelfs de latente warmte van het aardgas. Maar het rendement van oudere ketels op fuel is ook niet zo fantastisch, vooral als men rekening houdt met de veelvuldige stilstandverliezen (rendement dikwijls slechts 50%). We moeten stoppen met de vergelijking tussen appelen en peren.

 

Enka,

 

We zitten nu eenmaal met de rommel. Zelfs met rommel afkomstig van de kernwapens.

 

Het goede nieuws is dan weer dat deze laatste weer als brandstof in de kerncentrales dient. En later komt er ook een voldoening gevende oplossing om veel energiehoudende afval terug in de kweekreactoren aan te wenden.  Maar dan moet men dat wel degelijk willen. N.B. deze oplossing heeft reeds gewerkt, en werkt nog steeds op beperkte schaal: zie boek van Patrick in andere vraagstaart "KERNENERGIE, neen bedankt".

 

Ik ga voor een deel akkoord dat de kernenergie weinig kans maakt om DE oplossing te zijn voor het klimaatprobleem. Volgens mij kan men hiermee wel goedkoop "tijd kopen". Het Belgisch probleem met Electrabel/Suez is van een andere orde en dient fatsoenlijk opgelost te worden.

 

Pierre

Pierre,

 

Lap ... daar gaat mijn belofte om niet meer te reageren ...  :-(

 

Ik gebruik natuurlijk ook elektriciteit.

En  ... ik probeer die zoveel als mogelijk te gebruiken wanneer mijn PV panelen die produceert. (bij wijze van experiment)

Als de zon schijnt : Laad ik mijn elektrische scooter op, rijd ik mijn gras elektrisch af, zaag ik brandhout met mijn elektrische kettingzaag, draait de wasmachiene, weckken we onze groentjes (elektrisch), frees ik mijn tuin ... jaja allemaal elektrisch, en rechtstreeks van de panelen in de machiene...

 

'Snachts probeer ik een nulverbruik te hebben (op koelen en vriezen na ....)

Er zijn vele duizenden mensen die hun verbruik schikken naar dag- of nachttarief ... waarom zouden diezelfde mensen niet kunnen leven volgens zon- en windtarief. (wasmachiene's kunnen perfect standbye staan, en van op afstand opgestart worden als er stroomaanbod is ... we leven in de 21e eeuw hé)

 

Als ik de opbrengst van mijn stukje windmolen (ecopower) meereken, dan heb ik nog veel meer momenten op een jaar, week, dag ... waarop ik mijn "groot" vebruik kan doen. (waarbij zon en wind elkaar perfect aanvullen op dag /nacht, en zomer/winter niveau)

 

Als we dit alles combineren met een beetje goede wil en een aangepast gedrag komen we al een heel eind.

 

Is dit terug naar de oertijd? .. ik vind van niet .. de gemiddelde vlaming denkt daar waarschijnlijk anders over, want die is ondertussen gewend (verwend) geraakt aan de overvloed aan energie en water die continue uit de nutsleidingen stroomt.

 

Vraag is of zoveel luxe op lange termijn VOLHOUDBAAR is ... ik denk persoonlijk van niet ..

 

 

 

Een condensatieketel is goed, maar zijn opvolger ... de HRe ketel .. is natuurlijk nog veel beter ... alle beetjes helpen natuurlijk.

We kunnen enorme hoeveelheden fosiele energie besparen met minimale investering (denk bvb maar aan isolatie) maar ook in de transportsector (trolleytrucks bvb) .... als we een klein deel van deze uitgespaarde fosiele energie gebruiken om stroom te maken (HRe ketel) dan slaan we vele vliegen in één klap en kunnen we heus wel kernenergie vaarwel zeggen, en daar bovenop besparen op CO2 uitstoot.

 

Klasieke verbrandingsmotoren kunnen binnenkort toch wel naar de schroothoop verwezen worden denk ik ... nu we het elektrisch rijden aan het heruitvinden zijn. 

 

Dirk

Dirk,

 

Ik ben natuurlijk akkoord met u. Iedereen van ons kan en zou ook  op de meest ecologische manier moeten leven. Ik zie echter drie problemen:

 

1) Er zijn genoeg mensen die het niet op deze manier zien.

 

2) Het zal zeer veel tijd vergen om een omslag te bekomen. Ik persoonlijk denk dat dit proces noodzakelijkwijze zal moeten versneld worden door een drastische CO2-taks en desnoods een rantoenering.

 

3) We moeten ons niet van orde van grootte vergissen. Talrijke, maar eerder kleinschalige initiatieven kunnen niet volstaan om bijvoorbeeld de industrie continu te bevoorraden. Het is toch de industrie die de basis van onze welvaart uitmaakt. En het is juist de industrie die de voorbije jaren het snelst de uitstoot van broeikasgassen heeft verminderd.

 

We moeten absoluut goedkope tijd kunnen kopen. De ontwikkeling van de nodige technologieën en hun implementatie vragen nu eenmaal veel tijd en veel kapitaal.

Ik zal zelfs meer zeggen: het "rendement" van een kerncentrale zoals we die nu hebben is nog veel kleiner dan je denkt: het is iets in de aard van 0.3%.  Inderdaad haalt een huidige kerncentrale maar ongeveer 1% van de nucleaire energie uit het uranium, en daarvan wordt nog eens, zoals je zegt, 2/3 in "nutteloze" warmte omgezet (behalve op een paar leuke plekken waar ze er krokodillen mee kweken...).

Alleen, de 99% van de niet-gebruikte energie is nog beschikbaar in het verarmde uranium en in het afval, het is dus nog niet "verloren" (alleen, gewoon niet gebruikt).  En men zou de restwarmte eventueel nuttiger kunnen gebruiken, da's juist.

Maar wat maakt dat rendement nu uit ?  Planten zijn ongelooflijk onrendabel.  De meeste planten gebruiken nog niet eens 0.5% van de zonne-energie die ze ontvangen om te groeien.  Ze verspillen veel zonnewarmte op die manier en nog meer zonnelicht.  Moeten we daarom alle planten nu maar wegdoen, wegens "niet rendabel" ?

 

Waar het om gaat is dat kerncentrales ons energie kunnen leveren, zonder iets op te gebruiken dat we voor andere dingen nodig zouden hebben (tenzij wat kernwapens en wat onderzoeksreactoren).  Als we dat nuttig kunnen gebruiken, zelfs aan ogenschijnlijk laag rendement, om iets te verminderen of te vermijden dat veel schade aan 't veroorzaken is, is dat dan geen goed idee ?

 

En in je vergelijking (Pierre wijst je daar op) verwar je thermische energie en elektrische energie, he.  En als je je vergelijking nu eens gaat doorvoeren voor het percentage dat we tegenwoordig met wind of zon opwekken, dan gaan die cijfers er niet rooskleuriger uit zien, in tegendeel.

 

 

In Der Spiegel nr 50 van 7/12/09 een onthullend artikel gelezen over de carbonwaarde van verschillende groene intiatieven en technieken. Hierbij mogen we niet vergeten dat in Duitsland veel kolencentrales werken, en de uitstoot van CO2 dus nog hoog ligt. De prijs per uitgespaarde ton CO2 is dus te vergelijken met de waarden die ik berekend had voor een CO2-gehalte van 0,595 kg CO2/kWh, die dan ook de laagste waarden opleverde.

 

Maximale Kosten zur Vermeidung einer Tonne CO2, in Euro (bladzijde 56):

 

Photovoltaik:  611

Biokraftstoffe:  585

Geothermie:  540

efficientere Benzin-Pkw:  415

efficientere Diesel-Pkw:  254

Windenergie:  91

Solarthermie:  75

Erdgas-Kombi-Kraftwerk:  34

Emissionzertifikat:  13,40

Kernenergie: 7

 

Op dit ogenblik komt 0,6% van de elektriciteitsvoorziening in Duitsland van PV-cellen. De vergoeding voor groenestroomcertificaten loopt ongeveer gelijk met Vlaanderen. De PV-cellen komen nu vooral uit China aan een derde van de prijs.

 

Volgens een studie van McKinsey zou het 20 euro per vermeden ton CO2 kosten om de werkingsgraad van de bruinkoolcentrales op te trekken. Maar het geld hiervoor is er niet meer, want het gaat naar dure projecten die weinig opbrengen. Zo ook kan men 150 euro "besparen" als men daken isoleert of enkel glas vervangt.

 

De sterkte van Duitsland is vooral te zoeken in nieuwe technische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in rechtstreekse aandrijving van de windturbines.

 

De eerste vliegtuigen waren nu ook niet echt een commercieel succes... en toch werden ze rendabel op betrekkelijk korte termijn. Die keer vooral dankzij de eerste grote oorlog.

Zou het zo erg zijn dat PV binnen twee decennia economisch voordelig wordt zonder dat we er een oorlog voor nodig hebben? Ik kan minder nobele zaken bedenken ;-).

mvg,
Jurgen

Pierre,

 

Ik wil een opmerking maken bij uw punt 3. De industrie is inderdaad van een andere orde. Maar ik vraag me steeds meer af of het nodig is om de industrie 24/24 te laten draaien. Economisch gezien is dat misschien rendabel, ecologisch gezien zijn er ook veel voordelen verbonden aan het stilleggen van de industrie tijdens de nacht. Qua rendabiliteit stoot men toch uiteindelijk tegen de grens dat een dag maar 24 uren duurt. Als we nu eens vrede zouden nemen met een werkdag van maximum 8 uur in de winter en 12 uur in de zomer, min of meer chronologisch met de zon, dan zou er al een deeltje van het energieprobleem 's nachts (hernieuwbare energie) van de baan zijn.

Ik geef toe, de meerderheid van de mensen is geschokt als ik mijn theorie bovenhaal, maar als we de ecologische kaart trekken, zullen we versneld moeten bewust worden van bepaalde beperkingen. Doen we verder zoals nu, dan zullen de meesten pas bewust zijn van de beperkingen, wanneer het omonkeerbaar is.

"Als we nu eens vrede zouden nemen met een werkdag van maximum 8 uur in de winter en 12 uur in de zomer, min of meer chronologisch met de zon, dan zou er al een deeltje van het energieprobleem 's nachts (hernieuwbare energie) van de baan zijn."

 

Het probleem blijft dat men in de winter minder zonne-energie heeft (ook tijdens de "zonne-uren") dan in de zomer, wegens de lagere invalshoek en meestal grotere bewolking. 

Maar los daarvan wil dat gewoon zeggen dat de produktie capaciteit door ongeveer 2 of 3 gedeeld wordt.  Wie zegt "produktiecapaciteit door 2 of 3 delen" wil zeggen: 2 a 3 keer minder produktie, en voor investeringsintensieve produkties, dus ook ongeveer 2 a 3 keer grotere kost.  Maw, om aan hetzelfde produktie niveau te komen hebben we dan 2 a 3 keer meer fabrieken nodig, en gaan we duurdere produkten maken.

Natuurlijk zal men niet op hetzelfde produktieniveau kunnen komen op die manier, want gezien de hogere prijs gaat de vraag kleiner zijn, en erger, gaat de competitiviteit achteruit als dat niet overal in alle concurrerende landen wordt toegepast.  Maw, we gaan de produktie delocaliseren, het gros van de economische activiteit kwijtraken, en uiteindelijk met een veel kleinere economie overblijven (minder koopkracht, minder produktie).

Als men dat wereldwijd zou toepassen, zodat er geen verlies is van relatieve competitiviteit, dan gaat men gewoon een proportionele inkrimping van de economie bekomen, want alle produkten gaan duurder worden in reele termen.  Da's misschien geen slecht idee, maar het draait altijd maar om 't zelfde: men pleit voor een effectieve reductie van de economische welvaart in reele termen.  Dat is heel moeilijk om aan een groot deel van de bevolking, die al niet vindt dat ze te rijk is, verkocht te krijgen.

 

 

DeJurgen,

 

Het is een feit dat door de technische vooruitgang en de verhoging van de vraag bepaalde apparaten snel goedkoper worden. De ganse elektronica- en computerindustrie is hieraan onderhevig. Het is natuurlijk afwachten of de dure aanmaak van zonnecellen, die gebruik maakt van dure grondstoffen, deze weg in dezelfde mate zal volgen. Ziet men dat andere alternatieve technieken doorbreken?

 

Intussen is het noodzakelijk dat men zich bewust is van de werkelijke kostprijs van al deze technieken die tenslotte een dubbel doel hebben:

- de uitstoot van CO2 verminderen;

- ons minder afhankelijk maken van de eindige petroleum.

 

Tot op heden ligt de carboonwaarde van de PV-cellen zeer hoog. Zie naar het groene Duitsland waar ze veel kolencentrales hebben, maar waar de zonne-energie slechts marginaal is (0,60 percent van de gehele elektriciteitsvoorziening).

 

Laten we in België a.u.b. het probleem van de kernenergie splitsen van het probleem Suez-Electrabel.

 

We kunnen het simpel zeggen: onafgezien van de elektriciteitsbevoorrading na 2020-2025, zal België nooit zijn verplichtingen in het kader Post-Kyoto of Kopenhagen kunnen voldoen zonder kernenergie. Men vergeet te gemakkelijk dat er in het referentiejaar 1990 reeds 30 Mt CO2 uitgespaard werden dank zij de kernenergie.

Pierre,

ik vind het "vreemd" dat veel voorstanders van kernenergie vol lof zijn over de elektrische auto en zijn toekomstpotentieel, maar zéér kritisch zijn over PV en het toekomstpotentieel ervan. Hier wordt het potentieel van de elektrische auto niet bejubeld, maar in de lange staart over kernenergie wel.

Laat mij het even duidelijk stellen:
- elektrische auto's hebben enkele honderden kilogram batterijen nodig om nuttig te zijn (voertuigen met véél stops en weinig kilometers per dag niet meegerekend).
- die honderden kilogram batterijen bevatten in de orde van honderd kilogram relatief zeldzame materialen (nikkel, lithium, of andere...)
- door deze enorme nood aan batterijen is een elektrische wagen momenteel voor nagenoeg elke toepassing noch ecologisch noch economisch verantwoord.
- de belangrijkste hinderpaal bij de invoering de elektrische wagen is net deze batterijen.
- de batterijen industrie is een mature industrie met een betrekkelijk laag tempo van vernieuwing.
- de hoeveelheid materiaal in de batterijen verlagen is fysisch slechts in beperkte mate mogelijk.

Laten we ook eens de zaak PV bekijken:
- veel zonnecellen hebben tegenwoordig een dikte van 200 micrometer (zéér zuiver, gedopeerd silicium).
- per vierkante meter is er 0.0002m * 1m * 1m = 0.0002m^3 of 0.2 liter zuiver silicium nodig. Aan een soortelijke massa van 2,33 kg/liter is dit 466 gram per vierkante meter.
- voor 20 vierkante meer PV hebben we minder dan 10 kg zuiver silicium nodig.
- er is onderzoek naar steeds dunnere cellen met vergelijkbaar rendement. Jaar na jaar gaat er iets van de dikte van af.
- er is onderzoek naar - en gebruik van - cellen met een veel lagere hoeveelheid puur materiaal. vb: amorfe cellen. Het rendement is lager, maar vaak voldoende.
- er is onderzoek naar het gebruik van minder puur materiaal, met behoud van een goed rendement.
- de prijs om silicium te zuiveren is geen fysisch gegeven, in tegenstelling tot de maximum energie dichtheid van batterijen.
- het zuivere silicium wordt gemaakt uit het "zeldzame" materiaal dat zand heet.
- PV is nu reeds overduidelijk energetisch verantwoord; vooral de kost moet naar omlaag.
- de kost van PV is voornamelijk een productieprobleem, niet een grondstoffenprobleem. In dit soort problemen schitteren ingenieurs.
- PV is een betrekkelijk jonge industrie, die reeds jaren aan een stuk met stevige stappen vooruit gaat. Er is nog niet echt een vertraging van de vooruitgang is zicht.

Samengevat:
- geld gooien naar PV is een veel verantwoorder investering dan geld gooien naar elektrisch wagens.
- als we het huidig tempo van vernieuwing in de PV industrie kunnen volhouden, dan wordt het economisch rendabel binnen de 30 jaar of minder zonder dat er dan nog gesubsidieerd hoeft te worden.
- de totale subsidies die nodig zullen zijn om PV economisch rendabel te krijgen zouden wel eens een stuk lager kunnen uitvallen dan wat kernergie nodig had om economisch rendabel te zijn.

Die berekeningen van kost per hoeveelheid uitgespaarde ton CO2 zouden wel eens heel vlug achterhaald kunnen zijn. Eénmaal er een winst per ton uitgespaarde CO2 is, zal dit een achterhoedegevecht gebleken zijn.

mvg,
Jurgen

Zowel volledig elektrische auto's als het gros van de stroom op PV is in elk geval toekomstmuziek binnen verschillende decennia in 't beste geval (je zegt zelf 30 jaar), wat de huidige toepassingen van kernenergie niet gaat beconcurrentieren, he.

Waarom sneller een elektrische auto dan massief PV ?  Ten eerste omdat het prijsverschil voor de huidige elektrische auto tav de huidige thermische wagen weliswaar nog ongunstig is, maar de verhouding niet zo groot is als bij massief PV ten aanzien van huidige stroombronnen.  Maw, de elektrische wagen heeft minder in te halen dan PV, de hoop is dus dat het sneller gaat gebeuren.

Maar ik zou bijna stellen: het zijn alletwee moeilijke problemen, maaar opdat PV grootschalig zinvol zou zijn, moet eerst al het probleem van de elektrische auto volledig opgelost zijn, namelijk het batterij probleem.

Voor massief PV heb je ook een batterij nodig (misschien wel net die van de elektrische auto's), tgv dag/nacht en zomer/winter.  Jaa, ik weet wel, je kan pompstations en zo gebruiken, maar "autonome PV" heeft batterijen nodig, en dat zou wel eens voor een stuk het batterijenpark van ladende auto's kunnen zijn.

Maar beide zijn toekomstmuziek.  Voor de komende decennia moeten we eerst en vooral al van kolen en gas af voor de klassieke elektriciteitsproduktie.

 

 

"Laten we in België a.u.b. het probleem van de kernenergie splitsen van het probleem Suez-Electrabel."

Een van de voordelen van kernenergie zou moeten zijn dat de productiekost van elektriciteit lager zou moeten zijn. Met het enorm machtsblok dat GDF- Suez heet gebeurd dit jammer genoeg niet. Erger nog, afgelopen maanden ( de beslissing om de centrales langer open te houden) was overduidelijk dat niet de Belgische regering maar GDF de spelregels en dus de prijs bepaalt. Zo lang er geen echte concurrent komt zal dit niet veranderen en zullen we onder de dictatuur van GDF bitter weinig in alternatieven investeren.

 

Patrick,

ik beweer niet dat massaal PV een oplossing is voor de korte toekomst. Ik geloof zelfs niet dat het een oplossing is die we in ons leven gaan meemaken.

Maar
"Ten eerste omdat het prijsverschil voor de huidige elektrische auto tav de huidige thermische wagen weliswaar nog ongunstig is, maar de verhouding niet zo groot is als bij massief PV ten aanzien van huidige stroombronnen."
is enkel correct bij het gebruik van het woord "massief". En dan nog als massief niet voorkomt bij elektrische auto's, maar wel bij PV.

De prijs van elektrische auto's is nu véél duurder dan die van klassieke auto's als je de prijs van batterijen meeneemt. 't Is nog erger dan bij PV voor de moment. Massief PV invoeren is inderdaad zéér duur, en zal lang zéér duur blijven. Maar 10+% van onze elektriciteit kan waarschijnlijk binnen afzienbare tijd geld opleveren zonder
subsidies. Elektrische auto's massief invoeren zou pas extreem duur zijn. Dat zou batterijen tot in het ridicuul dure drijven, juist omwille van de schaarse grondstoffen. Dat is de belemmering voor elektrische auto's. De belemmering voor PV ondersteuning is een belemmering van techniek, die veel gemakkelijker oplosbaar is.

Zoals ik al vaker aangehangen heb, de oplossing (zelfs de goedkoopste), zal er niet in bestaan hoofdzakelijk één techniek te gebruiken, maar een combinatie van technieken.

mvg,
Jurgen

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft berekend dat we in Vlaanderen, bij ongewijzigd beleid, 30% meer broeikasgassen zullen uitstoten in 2030. Maar met welk beleid zullen we daarin lukken?

 

Vermindering van het verbruik komt natuurlijk op de eerste plaats. Drievierde van de bevolking is van goede wil. Maar de grootste verbruikers zijn dikwijls toch wel de grootste ontkenners van het klimaatprobleem. Zonder verregaande CO2-belasting, of erger nog, doorgedreven rantsoenering, zullen ze echter hun gedrag niet snel aanpassen.

 

In 2030 moet tweederde van de stroomproductie op groene stroom draaien. Dan zal biogas een groot deel van deze productie moeten op zich nemen, want de zon en de wind zijn slechts voor 40 tot 20% van de tijd beschikbaar. Tenzij op dat ogenblik de opslag van elektriciteit zal opgelost zijn.

 

Het is natuurlijk steeds mogelijk dat onverwachte technieken een deel van de oplossing zullen aanbrengen, bijvoorbeeld algen de CO2 uit de atmosfeer laten halen en daar biobrandstof mee maken.

 

Maar plannenmakers zouden zo veel mogelijk op zeker moeten spelen.