KLIMAAT EN ECOLOGISCHE MISKLEUN - Willem VINCK

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE


De EU heeft zich de laatste jaren opgeworpen als de heraut van de planetaire Klimaatproblematiek. Het zich profileren daarop lag gemakkelijker dan te streven naar een gemeenschappelijk ENERGIE-beleid, waarvan de klimaatcomponent slechts een onderdeel is naast de vele andere parameters zoals economische, voorzieningszekerheid, capaciteitsprognoses, enz.

Toegegeven: institutioneel had de COMMISSIE weinig mogelijkheden inzake ENERGIE-beleid en bovendien stonden de lidstaten op hun eigen prerogatieven ter zake. Maar het globaal resultaat is aberrant: de stier werd bij de staart i.p.v. bij de horens gepakt.

De KLIMAAT-aanpak heeft o.m. de aanzet gegeven naar kwantitatieve “wishful thinking” doelstellingen inzake hernieuwbare energie die geen rekening houden met de demografische en geografische draagkracht van de respectieve lidstaten.

Zo heeft de lidstaat BELGIË een doelstelling van 13% aan geconsumeerde hernieuwbare energiebijdrage tegen 2020 zonder meer geslikt en zoekt nu op welke wijze deze in te vullen via de verscheidene energiebronnen; dit – net zoals de EU – zonder zich te bekommeren om de collaterale leefomgevings- en milieuschade die aanwending ervan kan meebrengen.

In verband met de doelstelling van 13% aan hernieuwbare energie voor BELGIË in zijn geheel en de verdeelsleutels voor Federaal en Gewest-niveau, over de verscheidene soorten hernieuwbare energie, is de uitspraak gedaan op 6/12/2009 bij de aanvang van de KOPENHAGEN KLIMAATTOP door Minister P. MAGNETTE (Federaal Minister voor KLIMAAT en ENERGIE) tekenend voor de toestand in ons landje. Hij zegde: dat het zoeken naar die verscheidene verdeelsleutels een moeilijke operatie is om overeenstemming te bekomen zowel binnen als tussen Federale en Gewest-niveaus maar dat de betroffen “commissies” duchtig aan het werk waren. Dit bevestigt ook duidelijk de afwezigheid van een verdeelsleutel tussen “on-“ en “off-shore” WINDENERGIE.

Ondertussen hebben promotoren van hernieuwbare energie – met WIND-promotoren op kop – er alle baat bij dat deze verwarde toestand blijft bestaan: zij hebben ook langs die kant vrij spel naar WILDGROEI “te lande” toe!

Bepaalde beleidsinstanties pogen terecht een vloedgolf aan windturbine-projecten in te dijken, vaststellende dat het patrimonium aan landschappen en stads/dorpsgezichten waarover zij toezicht hebben naar vernieling toegaat en ook dat verzet van de betroffen bevolking in stijgende lijn gaat. Dit is o.m. het geval bij de Provinciale instanties in West-Vlaanderen die een “zoekzone”-concept pogen in te stellen. Maar ongelukkiglijk zijn de uitgangspremissen daarvan betwistbaar wegens de door op federaal niveau toegegeven afwezigheid van “verdeelsleutels” op alle vlakken inzake de 13% doelstelling met incoherente toestanden als gevolg.

Maar fundamenteler nog dan verkeerde premissen is aan een gewetensonderzoek te doen inzake de globale planetaire KLIMAAT-gerichte context die tot deze nationale en regionale incoherenties leidt.

Men bevindt zich op alle niveaus in een maatschappelijke context waar wetenschappelijke objectiviteit en REALISME blijkbaar geen plaats meer hebben.

Het volstaat met de voeten terug op aarde te komen van het zweven waartoe de samenleving en beleidsorganen gebracht werden – dagelijks behamerd door de MEDIA – met een KLIMATOSE-PANDEMIE als gevolg.

De MEDIA hebben een onuitputbare bron van inkomsten met de zgn. KLIMAAT-catastrofe!

De verantwoordelijken (zoals de VN-Klimaatexpertengroep IPCC (International Panel on Climate Change)) voor de theoretische – en experimenteel niet te valideren – klimaatopwarmingsprognoses, die grotendeels door mensactiviteit ontstane broeikasgassen (met CO-2 als hoofdcomponent) zouden bepaald zijn, geven zelf aanzienlijke onzekerheden toe. Ondertussen heeft het concept religieuze dimensies aangenomen.

Milieugroeperingen waarvan sommigen uitgegroeid zijn tot subversieve sekten (zoals o.m. GREENPEACE) die de militante arm zijn van groen-ecologische of groen in het wapenschild voerende partijen funderen hun reden van bestaan op het “Red de Planeet”-motto en op een nucleair taboe. Voor collaterale schade die hun fundamentalistische concept aan Leefmilieu en omgevingskwaliteit meebrengt hebben ze geen oog.

Hun zgn. planetaire MILIEUBEWUSTZIJN ten goede van de toekomstige generaties vernielt het MILIEUBEWUSTZIJN voor de draagkracht en de duurzaamheid van eigen leefomgeving: ze slaan hun eigen uitstalraam in. “Onzekerheden” worden aldus fanatiek opgedrongen “zekerheden”.

Politici – inclusief electoraal uitgerangeerde zoals AL GORE – scharen zich achter een geloofsbelijdenis omdat hun KLIMAAT-“priesterschap” gemakkelijke profilering toelaat en bevordert terwijl de bevolking – op zoek naar “houvasten” in een verwarde consumptie- en in crisis verkerende maatschappij – receptief is voor de gemediatiseerde KLIMAAT-hersenspoeling. Ongeveer alle politieke partijen lopen blindelings in het gareel naar een KLIMAAT-top van KOPENHAGEN (december 2009).

Is het bvb niet opvallend dat een steeds meer ontkristenende en stuurloos wordende “Westerse” maatschappij meer receptief blijkt te zijn voor de KLIMAAT-hetze dan bvb geïslamiseerde landen (of bevolking binnen Westerse landen) die in een strikter religieus stramien leven?

Dagelijks wordt het publiek door o.a. RADIO en TV en kranten murw geslagen met de “ecologische voetafdruk” op alles en nog wat (reizen, autorijden, eten, vrijen, grote huisdieren houden, vee-flatulenties, enz) met persoonlijke verantwoordelijkheid voor de planeet. Wee degene die niet meeloopt: zij zijn “onethische” excentriekelingen of zelfs incivieken.

Dezelfde “planetair” aangesproken mensen zijn zelfs niet in staat hun dagelijkse omgeving “milieubewust proper” te houden: wildstorten vuilnis, plastiek/glas/tin afval bij individuele of groeps (bvb festivals) samenkomsten, enz.

Snelheidsduivels en dronken voertuigbestuurders en stijgend jeugd-drank- en drugsmisbruik raast verder door.

Geweld in de onderwijsinstellingen en steeds meer deficiënte ouders-kinderen relaties in opvoeding, en door INTERNET en GSM gestimuleerd immoreel en misdadig gedrag vieren hoogtij.

Zijn er soms niet voldoende maatschappelijke problemen die, i.p.v. “hypothetisch”, reëel en prioritair zijn?

Wetenschappelijke objectiviteit wordt gewoonweg ontweken of toegeschoven aan de fossiele brandstof-lobbies.

Nochtans zijn globale opwarmings/afkoelings-verschijnselen in de voorhistorie zowel als in de laatste 2000 jaar – waaronder sommigen zelfs gepaard gingen met een hoger CO-2-gehalte in de atmosfeer - wetenschappelijk erkend.

Deze “natuurlijke” fluctuaties waren zeker niet beïnvloed door menselijke activiteiten.

Er bestaan betreffende deze cyclische variaties wetenschappelijke theorieën zoals o.m. de wolkenvormingstheorie onder invloed van variaties in kosmische straling die beïnvloed worden door cycli in zonne-activiteit (de Henrik SVENSMARK-studiegroep).

Maar zulke studies worden zorgvuldig onder de mat geschoven of gehekeld, met de VS-IPCC-visie als enige bijbelse waarheid.

Betekent dit dat niets hoeft gedaan inzake klimaatopwarming en broeikasgasuitstoot? NEEN! Het is evident dat een steeds stijgende planeetbevolking met corresponderende activiteiten de druk op de NATUUR steeds meer verhogen.

Ook met de wetenschappelijk gerechtigde twijfels voor het CO-2-emissie-impact op een globale opwarming die ook hoofdzakelijk “natuurlijk” bepaald kan zijn, is het preventief aangewezen maatregelen te nemen.

Maar zulke maatregelen vergen tevens inzicht in de bestaande “realiteit” eigen aan elk land, regio en streek, inclusief de bekommernis voor een duurzaam en kwaliteitsvol MILIEU. Dit inzicht ontbreekt totnogtoe op alle niveaus.

Bovendien, aangezien – opnieuw op wetenschappelijke basis – het best mogelijk is dat de “natuurlijke” parameter determinerend is in een cyclische klimaatopwarming zou men er goed aan doen (ook) andere voorzieningen te treffen dan deze die thans gestimuleerd worden. Dit soort maatregelen zou nog meer werkgelegenheid verlenen dan deze waar men thans van droomt in een aan de dagorde zijnde zgn. “groene economie”.

Bondig samengevat: in de veronderstelling dat mens-impact in het broeikasgassen / CO-2 opwarmingsmechanisme werkelijk determinerend is – wat te betwijfelen valt – dan betekent dit nog niet dat absurde maatregelen zoals o.m. deze in verband met veestapel-flatulenties of dat collaterale leefomgevings-beschadigende maatregelen zoals te lande her en der windturbine-inplantingen zinvol zijn.

De Klimaathysterie leidt onder verscheidene oogpunten naar milieu-onvriendelijke ontwikkelingen die tegenstrijdig met de “groene” visies en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.

 

 

 

 

Reacties

Net waar we zaten op te wachten.

 

Willem "windmolenhater" Vinck heeft ons forum ontdekt.

 

De brave man is ongerust dat zijn schoon uitzicht door die lelijke molens zal verpest worden, en dat de koeien uit zijn straatbeeld zullen verdwijnen omdat ze teveel scheten en boeren laten.

 

Het enige wat nog in het artikel ontbreekt is dat god de wereld geschapen heeft in zeven dagen.

 

Maar goed ....

 

Wat bedoelt u precies met ... ik citeer ...  

" men er goed aan doen (ook) andere voorzieningen te treffen dan deze die thans gestimuleerd worden. Dit soort maatregelen zou nog meer werkgelegenheid verlenen dan deze waar men thans van droomt in een aan de dagorde zijnde zgn. “groene economie”. "

 

Ik ben zeer benieuwd naar die "andere" voorzieningen dan degene die thans gestimuleerd worden.

 

Graag een paar concrete voorbeelden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Dirk

 

 

Mij komt heel dit "artikel" over als een cerebrale flatulentie... 

Willem/ Eva schijnt niet te beseffen dat dit een forum is. Een forum is niet bedoeld voor complete teksten in de stijl van een - in dit geval gortdroog en moeilijk verteerbaar- pers-artikel, maar voor dialoog.

Het gebruik van HOOFDLETTERS in titel en tekst wordt op het internet algemeen beschouwd als schreeuwen.

 

 

Beste Eva,

Is het bvb niet opvallend dat een steeds meer ontkristenende en stuurloos wordende “Westerse” maatschappij meer receptief blijkt te zijn voor de KLIMAAT-hetze dan bvb geïslamiseerde landen (of bevolking binnen Westerse landen) die in een strikter religieus stramien leven?

Euh???

Walter

Ook al zou er geen impact van CO2 op het klimaat zijn (het IPCC heeft het over een zeer waarschijnlijk maar geen 100% zeker effect, dit is wetenschap, mensen horen niet graag onzekerheden). Dan zijn er nog vele redenen om minder CO2 uit te stoten (= minder energie te verbruiken).

-  uitputting fossiele brandstoffen

-  impact op biodiversiteit.: Verzuring van systemen (spuitwater) & CO2 sleutelmolecule leven op aarde -  verbrandingsprocessen geven uitstoot van CO2 maar gaat altijd samen met uitstoot gevaarlijke componenten (fijn stof, PAK) -  minder brandstoftransport over water, weg en spoor en hierbij aansluitend minder kans op calamiteiten -  Totale destructie van gebieden door ontginning fossiele brandstoffen (kolen, teerzanden, ...). -  afhankelijkheid (zeker voor Europa) van het onzekere buitenlandse leveranciers  

Verschillende klimaatsceptici zien dit ook in en dringen ook aan op een drastische beperking van gebruik van fossiele brandstoffen. Ze hebben wel problemen met maatregelen die CO2-uitstoot verminderen en toch meer energie verbruiken (zoals CO2-opslag in de bodem).

Dhr. Henrik Svenmark kan (deels) gelijk hebben, maar hij heeft geen verklaring voor het afsmelten van de gletsjer de afgelopen 100 jaar.

Maarten

 

Het klimaat is van nature wisselvallig en zeer complex. De evolutie is slechts op lange termijn te volgen en zou eerder beperkt moeten zijn.

 

Maar de laatste jaren is men in staat om nauwkeuriger te meten, en zo de evolutie wat sneller te detecteren. Wat zeker buiten de normale evolutie valt is het versneld wegsmelten ven gletchers, poolijs en zelfs het landijs van Groenland, en het ontdooien van de permafrost. Gevreesd mag worden dat dit zichzelf versterkende fenomenen zijn, en dat men snel op het punt van non-retour zal aankomen.

 

De mogelijke uitleg van deze fenomenen komt overeen met de theorie van het broeikaseffect.

Tot nu toe blijkt 'global warming' te kloppen. Hoewel ik de theoriën vreemd en complex vind.

Henrik Svenmark komt met een veel aannemelijkere theorie. Mogelijk klopt deze ook deels.

Evolutie volgende jaren zal nog een beter beeld geven.

Wie weet is het inderdaad geen CO2 maar iets anders dat we aan het uitspoken zijn.

waarschijnlijk is dit een van de meest correcte analyses.

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TC2KQNME

 

Bofiée zit nooit verlegen voor een straffe uitspraak. Ik zou eerder zeggen: sterrekundige, blijf bij uw leest.

 

Hij twijfelt eraan of die opgemeten temperatuursverhoging van 0,6 °C wel meetbaar was. Twijfelt hij er ook aan dat de laatste decennia telkens het warmste decennium van de eeuw waren? Het is natuurlijk een feit dat de grootste opslagcapaciteit van warmte zich in het oceaanwater bevindt, en dat de gemiddelde watertemperatuur op aarde zeer moelijk te meten was en nog is. Ik denk dat een voldoende juiste procedure nu op punt staat dank zij satellietopmetingen en de vermenigvuldiging van de meetpunten.

 

Maar met deze temperatuursverhoging komt Bodifiée tot een paradox, maar in feite is dat een tegenspraak. Ondanks een theoretisch grotere hoeveelheid sneeuw op de polen slinkt het poolijs toch.

 

Juiste wetenschappelijk argumentatie is altijd lastig. Zo heb ik tien-vijftien jaar geleden van Ypersele eens ongeveer het volgende horen zeggen aan de televisie:  "Wanneer we de opgemeten hogere wereldtemperaturen in ons klimaatmodel inbrengen, dan zien we dat het model daar positief op reageert."  Zulke uitspraak heeft me gedurende een aantal jaren klimaatscepticus gemaakt, waarschijnlijk om dezelfde reden als Frank Deboosere: Het jaarlijks klimaat hangt af van een groot aantal factoren, waarvan er een aantal tamelijk of volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Daar speelt dan het toeval een grote rol. Maar het toeval heeft geen geheugen (le hasard n'a pas de mémoire). Men kan vele keren achter elkaar toevallig wit trekken, zonder dat daar een tendens achter moet zitten. Hier speelt alleen de waarschijnlijkheidswet. Wanneer men dan deze toevallige serie, die ook toevallig een tendens schijnt aan te geven, in een model binnen brengt, is het toch normaal dat dit model daar positief op gaat reageren. Nu wordt de uitleg door van Ypersele beter aangebracht: de opgemeten temperatuursverhoging komt overeen met de berekeningen van het klimaatmodel en is niet uit te leggen zonder het broeikaseffect.

 

 

Gedurende mijin vacantie nog zulke miskleum ontdekt.  In het weekblad van "Le Poinr" van 18/02/2010 stond een intervieuw met de Franse ex-minister Claude Allègre. professor "Sciences de la terre", o.a. aan het MIT. Hij beweert in zijn nieuwste boek dat gans deze opwarmingtheorie één grote mystificatie is, omdat men met computermodellen niets kan berekenen voor honderd jaar op voorhand. Maar hij bewijst toch wel dat hij zich niet te zeer in deze materie verdiept heeft: Hij wijdt aan Al Gore de bewering dat het zeewater in de toekomst zal stijgen door het afsmelten van het poolijs. Dan zegt hij het volgende:  bij het smelten van twee ijsblokjes in een glas whisky zal het niveau, na eerst gestegen te zijn, niet meer zal veranderen tijdens het smelten. "Une ânerie de plus, pour abuser le bon peuple".

 

Nu weet toch iedereen dat het smelten van het poolijs geen rechtstreeks gevolg zal hebben op het zeeniveau. Dit zal pas stijgen door de uitzetting omwille van de toenemende warmte van het zeewater en door het afsmelten van het landijs.

 

Van niveau van "wetenschappelijke" studie gesproken!

hahaha

hans d

allen

mijn reactie was uiteraard ten aanzien van eva-willem.

natuurlijk heeft het klimaat altijd z'n "kuren" gehad, dat kan niet ontkent worden. maar de snelheid waarmee nu gebeurt gaat vele keren sneller dan de natuurlijke cyclus en wijst duidelijk naar de invloed van de menselijke aktiviteit.

maar er zullen altijd non-believers zijn, nog maar een jaar of 10 geleden heb ik nog heel geleerde mensen horen verklaren dat roken ook geen enkel gezondsheidsprobleem veroorzaakt, of althans niet wetenschappelijk bewezen kan worden.

eigenlijk verdoen we onze tijd met op zulke onzin te rageren.

hans d