Luchtdichtheid van ventilatiekanalen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Onderstaande link legt uit wat het belang is van de ventilatiekanalen extra luchtdicht af te plakken:

http://www.habitos.be/bouwen/item.asp?item_id=5430

 

er zou een besparing zijn op warmteverlies (bij ventilatie systeem D) en electriciteit omdat de ventilatoren minder hard zouden moeten draaien (systemen C en D).

 

Alleen jammer dat de luchtdichtsheidsklassen van de ventilatiekanalen ook aangeduid wordt met A, B, C of D hoewel dat helemaal niets te maken heeft met de ventilatiesystemen (A, B, C of D)

 

In het kort: bij de luchtdichting afplakken van alle kieren kan je maar beter ook effe tijd steken in het beplakken van de ventilatiekanalen (daar waar verschillende stukken op elkaar aangesloten zijn.

Reacties

 

 

Kris,

 

Gelijk bij alles is dit maar een deel van de waarheid. Hoe wordt een installatie ingeregeld (systeem D)?

 

Men regelt de ventilatoren op een hoge stand die overeenkomt met de som van alle individuele luchtdebieten. Komt men debiet te weinig, dan zal men de ventilatoren iets hoger regelen. Tot hier speelt de luchtdichtheid van de kanalen een wezenlijke rol.

 

Achteraf gaat men de ventilatoren op een lager niveau instellen. Op dit ogenblik wordt niet meer nagegaan hoeveel lucht er in elke ruimte ingeblazen of uitgezogen wordt. De lekken op de kanalen zijn wat ze zijn. Deze lucht komt niet tot in de bedoelde ruimte maar ventileert toch het huis. Er is op dit ogenblik zeker geen meerverbruik van de ventilatoren, hoogstens iets te weinig lucht in de slaapkamers. Zelfs de EPB, met de goede punten voor het systeem C+EVO, valt hier niet meer over. Want met dit laatste systeem bekomt men werkelijk te weinig lucht in de slaapkamers, tenzij men zelf handmatig het ventilatiedebiet terug gaat verhogen. In hoeveel woningen zou men in de slaapkamer daadwerkelijk aan 25 m³/uur en per persoon komen?

Als er luchtlekken in de luchtkanalen zijn daar waar de luchtkanalen omkast/geïsoleerd zijn, dan draagt die lek zeker niet bij tot een gecontroleerde ventilatie. Ik beschouw dit als verlies.

 

Heel de bedoeling van een gebalanceerd ventilatiesysteem is toch gecontroleerd ventileren. De luchtdichtheid van de woning en de kanalen zal bijdragen tot een grotere controle en meer gerichte, dus efficiëntere ventilatie.

 

 

Alles is natuurlijk betrekkelijk. Als er meer lekken zijn op de aanvoer dan op defzuiging, zal het overschot moeten worden aangezogen in de natte ruimtes. Andersom zal er meer lucht moeten worden aangevoerd. Het is slechts als beide lekken ongeveer gelijkwaardig zijn dat deze luchthoeveel ongecontroleerd door het huis zal circuleren. En dan nog? Als men ziet hoe ongecontroleerd de systemen C+ en C+EVO goede E-punten verzamelen, meer dan men ooit met het systeem D kan verzamelen, want daar zouden er teveel ongecontroleerde lekken zijn.

 

Ik kan aannemen dat het systeem C beter moet presteren dan volgens de EPB wordt berekend, maar dan om andere redenen. Het is immers internationaal een uitgemaakte zaak dat de infiltratie, voor zover ze voldoende kleiner blijft dan het bewust ventilatiedebiet, langs de ventilator mee naar buiten wordt gezogen en dus niet zorgt voor warmteverliezende exfiltratie. Maar deze berekening is waarschijnlijk te ingewikkeld voor de EPB. Volgens Duitse studies is het nadeel vvan deze infiltratie dat ze ongecontroleerd binnenkomt, en bijvoorbeeld langs de voordeur binnenkomt en zo onmiddellijk langs het toilet wordt uitgezogen. Hierdoor kan er eventueel te weinig lucht langs de slaapkamer binnenkomen, vooral op het ogenblik dat deze aan de lijzijde staat. Daarom hebben de Duitsers reeds vroeg een luchtdicht gebouw vereist bij systeem C.

Dat ventilatie in onze goed geisoleerde en winddichte woningen zeer belangrijk is mag onder Ecobouwers geen discusie meer over bestaan.Welk sisteem je gebruikt laat ik volkomen buiten discutie.Feit IS onafhankelijk A,B,Cof D om een goede regeling te bekomen MOETEN alle leidingen zonder verliezen uitgevoerd worden.Dus afplakken of leidingen gebruiken met rubber dichtingen.!! 

 

 

Ik ga daar zeker mee akkoord, maar men moet daar geen drama van maken. Bij de inregeling van onze installatie, nu drie jaar geleden, werden alle normdebieten behaald. Voor een installatie moesten de ventilatoren draaien aan een debiet dat theoretisch zelfs iets lager lag dan de som van de individuele debieten. Voor de tweede installatie (appartement op eerste verdiep) lag het totaalinstelling iets hoger. Hoe nauwkeurig denkt ge dat al deze metingen zijn? Sommigen spreken van 20 à 30%.

 

En aan een verlaagde snelheid vermindert de opvoerhoogte van de ventilatoren met de vierkantswortel van het debiet. Dus verminderen de lekken veel sneller dan de debieten.

kri

aftapen maakt een installatie absoluut niet luchtdicht, dat is onzin, ook al staat het op habitos.  ik heb nog niet zo lang gelden een proef bij lindab gezien met enerzijds buizen met rubberen dichtingen en anderzijds dzelfde opstelling maar zonder dichtingen en alles zorgvuldig afgekleefd.  resultaat, de lek in de afgekleefde installatie was ongeveer een factor 4 groter.  dus toch geen onbelangrijk verschil.

hans d

 

 

Erratum

 

De laatste zin van mijn redenering is natuurlijk niet juist en is te vlug op papîer gezet. De opvoerhoogte van een ventilator is evenredig aan het kwadraat van het debiet. Voor lekken is de machtsverheffing niet kwadratisch maar volgt een verschillende exponent. Het komt erop neer dat, wanneer het debiet tot de helft herleid wordt, de lekken verminderd worden met een factor 2,5. Bij een vermindering van het ventilatiedebiet evolueren de lekken dus iets gunstiger dan het debiet.