Systeem Renson C+EVO

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Wie heeft reeds gehoord van het nieuw systeem Renson C+EVO? Bij het systeem C+ kon men goede punten verdienen door het verbeteren van het tweede lid van de factor m = (1 + 0,50*Som ri/Som rref). Het nieuw systeem is volledig vraaggestuurd en werkt ook in op de werking van de ventilator. Als de uitgangsopeningen van keuken, wasplaats, badkamer en/of toilet gesmoord worden, dan wordt de ventilator nu ook elektronisch geregeld om bij gelijke druk minder debiet te geven.

Voor de eerste maal geeft het VEA goede E-punten aan een systeem dat de ventilatiedebieten op een gestuurde wijze laat zakken onder de normdebieten. Dus erkennen ze impliciet dat de normdebieten te hoog liggen. Er is vooruitgang.

De waarde van m kon zakken van 1,5 naar 1,285 met regelbare inlaatroosters en tot 1,08 of 1,03 bij systeem C+ naargelang de klas van de inlaatroosters. Nu kan m zakken tot 0,72, 0,77 of 0,88 naargelang het systeem wordt toegepast in keuken + wasplaats + badkamer + toilet, keuken + wasplaats + badkamer ofwel enkel keuken + wasplaats.

En gelijk nog gebeurd is zit de firma Renson er volledig langs met haar reclame. Volgens de reclame op haar site zou m = 0,88 zijn bij aanwezigheidssensor in de badkamer (winst E-punten 13,7 à 15 punten)en m = 0,82 bij aanwezigheidssensor in badkamer en toilet (winst E-punten: 14,9 à 16,1 punten). Hun reclamemensen hebben nog steeds weinig zicht op de techniek van de firma.

De officiële toelating spreekt ook van een toegestaan lager eco-debiet. Maar er wordt nergens bepaald hoeveel dat mag zijn.

Reacties

Pierre, 
Kan je eens iets uitleggen ?

Je schrijft : " Dus erkennen ze impliciet dat de normdebieten te hoog liggen. Er is vooruitgang."

Kan je dit eens uitleggen aub ? 

In Nederland is gebleken dat de debieten niet voldoen om gezond te kunnen noemen.

Bij ons in de woning werd uitdrukkelijk gesteld dat ventilatiedebieten te laag waren (Prof. Hens) om nog gezond te kunnen noemen.

Jij schrijft nu dat de normdebieten te hoog zijn ?

Of begrijp ik dit niet helemaal correct ?

Caravanbewoner
 

 

 

Beste,

 

Sinds welk jaar stond uw zogezegd PH? Voldeed het toen reeds aan de Belgische ventilatienormen van 3,6 m³/h per vierkante meter aan de droge zijde? Of voldeed het aan de Duitse normen voor een PH? Die liggen effectief lager.

 

Er is hier gewag gemaakt van vele, vooral Nederlandse, studies die de laatste molecule vervuiling uit de lucht zouden willen verwijderen (bij manier van spreken). Zij komen dan aan zeer hoge ventilatiedebieten. Ik kan erin komen dat men in een nieuw huis zeer goed moet ventileren, en dus ook de vensters moet openzetten.

 

Maar eenmaal op regime liggen de behoeftes aan verse lucht wel lager. Vroegere Amerikaanse studies zeiden dat 25 m³/h per persoon voldoende waren om een grote zaal te ventileren. Nu spreekt men eerder van 30 à 35 m³/h en per persoon. Maar in een individueel huis kan men normalerwijze spreken van 25 m³/h en per persoon. Als men met twee personen in een tamelijk grote living zit komt men aldus tot een veel lager debiet dan het normdebiet. Bij systeem A of C zou men bij vriesweer en normdebiet een koude-airco van 1.000 frigoriën (860 koudewatt) boven zijn hoofd moeten verdragen. 

 

 Bij een grote familie ligt dat dan anders. En in een (kleinere) slaapkamer moet men wel opletten, want daar zal men in een lagere stand gemakkelijk te weinig ventileren.

 

Maar wat doet nu het systeem +EVO? Zij beperken het debiet op de terugkeer. Nu weten we allemaal dat in een huis met meerdere slaapkamers bij balansventilatie praktisch geen evenwicht te vinden is tussen aanvoer en te kleine terugkeer. Men moet de terugkeer dus onnodig opdrijven Als men nu de terugkeer op alle terugkeercircuits (keuken, wasplaats, badkamer en toilet) gaat smoren, kan het niet anders dan dat de aanvoer in gelijke mate vermindert, juist omdat hier de druk van de ventilator beperkt wordt. Men zou mogen zakken tot een ecodebiet, dat echter niet nader wordt bepaald.

 

De aanpassing van de EPB beloont hier dus een systeem dat zelfregelend gaat optreden. Automatisch wordt het debiet verminderd wanneer er niemand in de keuken, wasplaats, badkamer en/of toilet is. Dan zit men echt in het onbekende.

 

Geef mij dan maar een ventilatie C met instelbare snelheden (wat nu reeds het geval is bij systeem D). Dan weet de bewoner welk debiet hij bekomt. Dan kan met aanwezigheid- of vochtsensoren de ventilator automatisch op maximum overgaan als de badkamer of toilet bezet zijn.

 

De E-winst die men bij systeem +EVO kan bekomen is niet mis.Met overal aanwezigheidsensoren zou de waarde van m van 1,285 (regelbare inlaatroosters) tot 0,72 kunnen zakken. Dit betekent dat het warmteverlies aan ventilatie slechts 48% zou bedragen van het verlies bij ontstentenis. Wie zou daarvoor niet willen tekenen. Maar ik twijfel eraan of de ventilatie overal toereikend zal zijn. En hoe aanpassen aan de omstandigheden of het debiet van de slaapkamer desnoods verhogen? Ik vind dit een zeer gevaarlijke weg.

 

Volgens contractvoorwaarden volgens NBN-D50-001.

Ik merk dat opnieuw de technische- en energie-cijfer-weg is ingeslagen : een gevaarlijke weg, zoals je zegt.

Gezondheid ?
 

 

 

Enkele verbeteringen op het vorige:

 

- Ik denk dat alle firma's hun systeem C nu leveren met standaard een driestandenregeling voor de ventilator. Maar dat is niet automatisch, en dus geen goede punten.

 

- Het systeem +EVO heeft vier standen: confort; eco, leeg huis en vol huis. Dit laatste is een tijdelijk programma dat handmatig op vol debiet overschakelt.

Pierre, 

Stel me ook de vraag : Wanneer mens en dier ook zorgen voor bacteriën in de woning...(ook al is dat cijfer nauwelijks te vergelijken met dat wat bij ons werd gemeten, 16000 tegenover normaal 100 Kve/m³) dan zou het juist interessanter zijn om juist meer te ventileren bij een leeg huis, je krijgt dan geen opstapeling van bacteriën. Zo wordt de lucht goed ververst tegen dat je thuis komt.

In de filosofie van EVO zie je weer dat energiecriteria primeren.

 

Dus goed voor milieu, qua energie, maar niet voor de mens die moet leven in dat milieu....

 

 

Uw huis was toch wel een uitzonderlijk geval. Achteraf komen zeggen dat de normventilatie onvoldoende was is gemakkelijk. Gezien de vervuiling, onder andere aan de luchtingang, was dat misschien ook zo, ofwel niet als men daarmee de vervuiling zou aanwakkeren. Ik vermoed ook dat op dat ogenblik nog een zekere tabou rustte op het openen van vensters in een PH.

 

Gisteren nog in het dagblad gelezen dat een recente bewoner van een PH bij Kalmthout er zeer tevreden is, en waarschijnlijk dank zij de ventilatie in de slaapkamer voor een groot deel van zijn migraine is bevrijd. Men mag ook wel de positieve kant bekijken. En men kan hopen dat de sector de nodige lessen zal trekken uit al uw moeilijkheden.

Pierre.

We begrijpen niet waarom u stelt dat dit "gemakkelijk" zou zijn. Waarom zou dit ? Toch een zekere vooringenomenheid ?
Contractvoorwaarden zijn contractvoorwaarden. 
Wanneer u een Mercedes bestelt, bent u dan tevreden met een 2 pk ?

"Gezien de vervuiling, onder andere aan de luchtingang, was dat misschien ook zo, ofwel niet als men daarmee de vervuiling zou aanwakkeren."
Deze zin begrijp ik niet.

U veronderstelt dat wij onze ramen niet regelmatig zouden geopend hebben ? Hebben we daarom 9 ramen met kip-functie gekozen ?

Die bewoner in Kalmthout... hoe lang woont die er al in ? In welk dagblad ?

 

http://www.dkconsulting.be/acms/acmsdata/document/3/95_DLLmag%203.pdf  ?

G.W. woont er 1.5 jaar. Zijn er al metingen uitgevoerd qua bacteriën, schimmels, formaldehyde ?
Hoe zit het met de luchtwegen ? Verbeterd ? Hetzelfde ? Anders buiten de woning, elders ?

Ik heb de vroegere discussie volledig gevolgd, maar ik ga ze toch niet opnieuw opzoeken.

 

Voor een "expert" gelijk  Prof. Hens die achteraf de feiten moet proberen te achterhalen is het altijd moeilijk nog te kunnen vaststellen wat er misliep. Meer ventileren dan de normdebieten is toch niet vanzelfsprekend, want die liggen volgens mij reeds aan de hoge kant.. Een expert kan zich niet tevreden stellen met zulke uitspraak.

 

Laten we nu eens veronderstellen dat er een woekerende haard was in de AWW. Ik zou niet kunnen oordelen of het beter is de lucht te dilueren door een groter debiet, ofwel te beletten dat de haard nog meer zou kunnen woekeren door het debiet te verminderen. Ik vermoed wel dat het eerste de voorkeur moet krijgen, maar zeker ben ik niet.

 

Het huis in Kalmthout werd voorgesteld in de Standaard van zaterdag, samen met nog andere PH  die gedurende dit W.E.open staan. Meer weet ik natuurlijk ook niet. Het is een huis met veel en grote vaste ramen, en daarin opendraaiende deuren. De eigenaar vindt toch dat de levenskwaliteit hier beter is dan in zijn vorige woning (waarvan we natuurlijk niets afweten).

 

De uitspraak omtrent die gesloten vensters in een PH was een pure gok van mijnentwege.

De feiten konden nog gemeten worden door Prof. Hens. Dat was geen probleem.
De debieten werden niet gehaald.

Je ziet in de metingen dat telkens een bepaalde max. grens wordt bereikt inzake hoeveelheden. Het dilueren van de lucht is vooral belangrijk in de ruimtes zelf. Dilueren in de AWW zelf is minder van belang. De bacteriën en schimmels hebben goede omstandigheden om te ontwikkelen. 
Toen wij in onze woning gingen, hadden wij ook een subjectief gevoel dat het beter was, uiteindelijk was het ook wennen en afstemmen ivm ventilatiebehoeften, warmtegevoel, etc. ...

Tot we steeds allemaal bijna chronisch en in ergere mate ziek werden. Het leek niet meer op een viruske, griepke, of wat ook...
Het was alom aanwezig.

Vooral vaste ramen in die woning ? Aiai.

 

 

Beste,

 

Willen we terug tot onze schaapjes komen. Het systeem +EVO laat toe dat de debieten in living en slaapkamers gevoelig verminderen, ongeacht de bezetting van het huis of van eventuele kleine slaapkamers. Het EPB-reglement is er altijd tegen geweest bij de puntenberekening rekening te houden met de bezetting van het huis of het gedrag van de bewoners. De karakteristieken moeten eigen zijn aan het huis. Dat ziet men goed aan de berekening van het warm tapwater: voor ons is het berekend resultaat maar even vijfmaal hoger dan ons werkelijk primair verbruik.

 

Maar bij de toekenning van goede E-punten voor de debietverminderingen door  het +EVO-systeem wordt er reeds so wie so van uitgegaan dat er een kleinere bezetting is. En volgens de officiële toelating komt men zelfs niet te weten tot waar deze vermindering mag gaan. Ik vrees dat in zulk huis de bewoners toch hoofdpijn in de slaapkamer zullen krijgen. En dan mogen ze nog niet in een toestand verzeilen waarin gij u bevonden hebt.

 

Maar goed. Ze kunnen dan in maximumstand ventileren en de 16 à 17 goede E-punten op zak steken.

Maar dan nog blijft het een C-systeem met verlies van warmte.... weliswaar in mindere mate door verminderde ventilatie als men het systeem zo laat werken

Als men het systeem in hoogste ventilatiestand zet, is het een gewoon C ventilatie.

Of die 16-17 E-punten vermindering dan effectief bijdragen tot andere kostenvermindering ?

Zo'n installatie zou dan duur extra betaald zijn om enkel E-peil te verminderen maar geen verder nut tov standaard C.

Wat ik niet begrijp is dat sommige (fabricanten van raamprofielen ?) zich toch maar in allerlei bochten wringen om een ventilatie systeem (C,C+ , wat volgt C +++ ?) aan te smeren , dat toch nog altijd gebaseerd is op het naar buiten blazen van WARME lucht en het aanzuigen van KOUDE buitenlucht , al dan niet gemoduleerd , terwijl men toch maar niet durft te spreken over een balansventilatie met WTW , waarbij je toch tenmintste wat warmte recupereerd. En geef nu toe , die paar extra buizen en het toestel , dat is nu toch niet echt zo'n extra kost ? Vooral als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt ?

 

Ik begrijp nog minder dat men blijkbaar voor de EPB-berekening flink wat punten kan "winnen" door een C+ te installeren, terwijl ik merk dat een systeem D toch wel wat stiefmoederlijk behandeld wordt (attesten nodig van rendement, dichten van de buizen moet getest worden ...) alhoewel de energierecuperatie hier toch wel VOOR DE HAND LIGT ?? (ook al iets het misschien iets minder dan de 90% die de meeste fabricaten aangeven)

Hallo,

ik heb deze berichten eens gelezen en snap nog niet helemaal wat er allemaal gezegd wordt. Wij zouden een 'kleine' verbouwing doen ( living uitbreiden van 8 op 5 naar 15 op 5, open keuken + living) met schuifraam op de tuin.

De architecte spreekt ook van systeem C+ te gebruiken met één ventilatieschacht naar boven.
Ik weet nog niet of dit wel een héél goed systeem is want blijkbaar zou er dan een constante ventilatie gebeuren - ook als we niet thuis zijn. Is dit wel nodig? Tenslotte is het grootste deel van het huis een bouw van 1939. Of maakt dit niet uit?

Is het werkelijk nodig dat de berging en het toilet beneden constant afgezogen worden. De badkamer boven kan ik nog begrijpen maar keuken, berging en toilet beneden, is dat werkelijk zo'n groot probleem dan?

Mijn zus heeft een soortgelijke verbouwing gedaan (in de tijd vóór de EPB eisen) en zij hebben blijkbaar nergens last van.
Ze hebben nieuwe ramen gezet met ventilatierooster. 

Bestaat er een website waar we de huidige EPB- normen qua ventilatie en isolatie uitgelegd worden in begrijpbare taal??

 

 

 

 

Geert d,

Er zit soms wel een flink verschil tussen verschillende luchtgroepen qua rendement en energieverbruik ventilatoren.

Een systeem D is niet per definitie heiligmakend. Het moet goed uitgevoerd zijn en de luchtgroep moet toch wel aan bepaalde minima beantwoorden.

Het lijkt me dan ook niet onlogisch dat dit in de EPB gevaloriseerd wordt.

Hetzelfde geldt voor systeem C en alle varianten. Renson heeft dit natuurlijk goed gezien en haar systeem C+ en C+ EVO laten valoriseren door het VEA, om zo E-peil punten te kunnen winnen.

Mijn punt van kritiek is wel dat bij systeem C+ en C+ Evo, de raamroosters niet gemoduleerd worden. Door de natuurlijk windkrachten en stackeffect in je woning krijg je altijd een bepaalde ventilatie, ondanks het feit dat je ventilator naar zijn minimum gemoduleerd is.

 

Geert B

 

 

 

Pablo,

 

Voor zulke kleine verbouwing moet ge het ook niet te ver gaan zoeken. Alle systemen C, C+, etc. blazen de opgewarmde lucht zo maar naar buiten. Maar in uw geval zal dat niet zoveel zijn. Als men dan de extractieventilator met een handknop in verschillende standen kan zetten, dan kan men dit verlies in grote mate beperken, zeker bij afwezigheid. Dan bekomt men op een zeer eenvoudige wijze hetgeen het systeem +EVO met veel tralala voorstelt.

 

Deze materie is ook niet zo simpel. Alles gaar over de vermenigvuldigheidfactor m waarmee de EPB-regelgeving rekening houdt om het uiteindelijk bewust ventilatiedebiet te kennen.  Het ergste is dat niemand goed weet van welk basisdebiet deze berekening vertrekt. In de annex staat een formule die langs geen kanten klopt. Houden ze dan rekening met het normdebiet, te vermenigvuldigen met m (maximale waarde 1,5)? Dan zou het eindresultaat een zo hoge waarde hebben dat geen enkele EPB-berekening een schijn van waarheid zou hebben. 

 

k heb me nu voorgenomen rechtstreeks deze vragen te stellen aan het WTCB en het VEA. Ik bedank u allen voor uw hulp hierbij.

Hallo pablo, ventilatie is noodzakelijk en daarmee dat het ook zo in de EPB-regelgeving opgenomen is. Uiteraard is voor de verbouwing van een huis uit 1939 waarin voldoende kieren en gaten zitten, bijkomende ventilatie niet zo echt nodig.

Wij hebben vorig jaar ook nagedacht of we ons huis gingen uitbreiden met ongeveer dezelfde idee: de living uitbreiden. We hadden een paar architecten gesproken en algemeen zeiden ze dat voor een verbouwen, de EPB vereiste van ventilatie enkel betrekking heeft op het nieuwe gedeelte van de woning.

Een mogelijke goedkope oplossing was dan een doorgang in de muur met een ventilator erin. Dan werd voldaan aan de verbouwingseis... en we konden dan de ventilatie stilleggen/doorgang afsluiten als het niet nodig was om verder geforceerd koude buitenlucht niet binnen te moeten halen.

 

 

 

Geert,

 

De maximale winst bij deze systemen C+ houdt wel degelijk rekening met de aanwezigheid van zelfregelende inlaatroosters. Ik denk dat er nu geen gewone roosters meer zouden mogen gezet worden. Want als men bij deze roosters niet alert reageert om ze op tijd toe te zetten, dan gaat er werkelijk veel bijkomende lucht verloren door de wind en het schouweffect. En dit schouweffect werkt ongelukkig genoeg vooral in de winter.

 

Kris,

 

Het systeem +EVO werkt in feite andersom. Het debiet wordt altijd verminderd, behalve in maximale stand en met de hand te bedienen. Deze winst van 16 E-punten kan er effectief zijn. Maar deze is er ook als men bij een gewoon systeem C de ventilator handmatig op een kleiner toerental laat draaien. De ganse toekenning draait erom dat de ventilator automatisch naar de grote snelheid overschakelt als de aanwezigheiddetectoren werken. Maar nu werkt dat euvel andersom. Als de woning een meer dan gemiddelde bezetting heeft, of wanneer er bij een verminderd debiet te weinig lucht in de slaapkamer komt, dan moet men zelf handmatig het debiet gaan verhogen. In de toelating zijn deze verminderde debieten zelfs niet bepaald.

 

De situatie van een gemiddelde slaapkamer is toch wel problematisch. Nemen we een slaapkamer van 4m x 3,5m = 14 m². Het normdebiet is er 14 x 3,6 = 50,4 m³/h. Als daar twee personen in slapen kan men zich geen debietsvermindering veroorloven, gezien er zeker 25 m³/h en per persoon nodig zijn.

Pierre,

 

die 'zelfregelende' roosters zijn toch om te lachen ? Er wordt juist niets geregeld. Als het te hard waait, komt er een flapje in beweging dat de winddruk op het rooster moet beperken. Ik heb ook zogenaamde P3 zelfregelende roosters, maar geloof me vrij, de wind heeft vrij spel.

En als je niet zou moeten ventileren (slaapkamer overdag, living 'snachts) dan zouden de roosters dicht moeten kunnen gaan, dat noem ik een regeling.

Geert

 

 

Geert,

 

Kan men die zelfregelende roosters ook dichtzetten, of mogen ze deze mogelijkheid niet bieden? De grafieken door Renson geleverd zien er nochthans goed uit.

Pierre,

 

natuurlijk, elk rooster kan je dichtzetten.

En de meesten doen dat ook als het buiten begint te vriezen... Maar als je je rooster hoger dan 1m80 plaatst (zoals het hoort) en je wil elke dagen roosters manueel open en dicht draaien....

 

En ja, de grafieken van Renson zien er goed uit...

 

Geert

 

Hallo,

Er zijn toch nog een paar dingen niet duidelijk over dat ventileren van de woning.
Waar moet er nu precies geventileerd worden? Badkamer lijkt me logisch, wc lijkt me ook logisch (al is het maar voor de geur soms :-))
De keuken lijkt me minder logisch aangezien daar al een dampkap voorzien is.
Maar blijkbaar - als ik het goed begrepen heb - moet je in de slaapkamer het raam openzetten om verse lucht binnen te krijgen en wordt de vochtige lucht afgevoerd via andere ruimtes...

Ben onlangs naar een toilet gegaan in Brugge (bistro) en mijn oog viel op een ventilatortje (zo eentje die meegaat met het licht) die compleet onder een grijze smurrie zat. (Tja dat heb je dan als je zelf gaat verbouwen hé, je ziet dingen waar een ander niet direct zou op letten.)
Ik veronderstel een combinatie van stof en vocht? Dit ventilatortje kun je wellicht nog afschroeven en schoonmaken, maar hoe zit dat als er een complex buizensysteem aan vast hangt? Het lijkt me niet zo evident om die buizen schoon te maken als ze in je plafond verwerkt zitten.

Voorziet C+ zowel toevoer als afvoer van verse lucht ?

 

V.G.

Pablo

 

Een C-systeem betreft aan natuurlijke aanvoer door geforceerde afvoer. In de vochtige ruimtes (badkamer en WC) wordt vochtig lucht weggezogen door middel van een ventilator. In de andere ruimtes (slaapkamers, living, ...) wordt lucht via roosters aangevoerd.

Op die roosters is er dus geen mechanische invloed terwijl de afgevoerde lucht met die ventilator zit.

Het zou kunnen dan een systeem C ergens een of andere filter plaatst maar ik vermoed dat dat eerder uitzondering is dan regel. Het principe is immers dat de ventilator bijna aan het einde van de luchtafvoer zit....

De aanvoer van verse lucht is tevens 'onbehandelde buitenlucht', dwz. geen stoffiltering of uitwisseling van temperatuur met de uitgaande lucht.

Met een systeem C ga je dus door de ventilatie ook continue koude of warme buitenlucht binnenkrijgen, naargelang het seizoen. Vandaar ook de mindere punten aftrek in de EPB want er gaat warmte binnenshuis verloren. Beter gezegd: je moet de verse lucht nog op temperatuur van het binnenklimaat brengen.

Eventjes een zijsprong naar een D-systeem: daar heb je zowel af- als aanvoer met ventilatoren. Daarenboven heb je in een systeem D extra filters om de binnenkomede lucht te filteren. Er zijn ook filters op de buitengaande lucht om de warmtewisselaar te vrijwaren van stof.

Maar Pablo, als ik me niet vergis betreft het bij jou een uitbouw en daar zijn nog andere mogelijkheden.... je bent niet verplicht een C of D systeem te plaatsen naargelang de situatie. Beide systemen kunnen door de extra ventilatiekanalen toch veel extra kap- en breekwerk betekenen...

Hallo!

Bedankt voor de goede uitleg!
Is men voor een verbouwing niet verplicht om c-of d-systeem te plaatsen dan? Wat zijn de andere mogelijkheden?

 

V.G.;

Pablo

 

 

 

Pablo

 

Uw architect moet toch het antwoord kunnen geven of het volstaat de ventilatienormen enkel toe te passen in uw uitgebreide living met open keuken. In de nieuwbouw moet ge in elk geval volgens de normen ventileren: roosters voor luchttoegang in de living, afzuiging in keuken. De dampkap, die ge in een open keuken zeker krachtig genoeg moet nemen, valt hierbuiten. Ik zou het toch niet ongewikkeld maken: parallel met de dampkap een zuigventilator plaatsen. Deze ventilator moet het normdebiet kunnen geven, maar kan ook met de hand in een kleinere snelheid worden gezet, zeker als de dampkap werkt of bij afwezigheid. Met een kleine bezetting in de living is het zelfs niet nodig dat het normdebiet altijd wordt gehaald: ongeveer 25 m³/h en per aanwezige persoon zullen reeds voldoende zijn. Zo blijft het warmteverlies toch beperkt.

klopt zeker voor Pablo want hij gaf eerder aan enkel een uitbouw van de living te doen. Volgens de normen moet je enkel ventileren voor hetgeen je uitbouw of renoveert. Dus voor enkel de living is een ventilator met afzuiging naar buiten voldoende.

Als Pablo echter ook nog een verbouwing in de keuken had gepland had het daar wel net anders gelegen  ;-)

Een neen, voor verbouwing is C of D niet altijd verplicht maar afhankelijk van wat men verbouwt of bijbouwt.

 

 

Kris,

 

Ik zie in dit geval niet goed in welk verschil het uitmaakt of ge de keuken zelf verbouwt ofwel ongewijzigd laat aansluiten aan de verbouwde living. De verse lucht van de living moet ergens naar toe, en de afvoerlucht van de keuken moet van ergens komen. Een luchtinlaat aan de verbouwde living en een luchtextractor (dus niet de dampkap) in de al dan niet verbouwde keuken voldoen volgens mij volledig aan de normen. Om systeem A toe te passen moet de luchtuitlaat ergens aansluiten aan een schouw die voldoende hoog is.

Het was een van de architecten die het ons zo voorstelde bij een verkennend gesprek, betreffende de uitbouw van onze eetkamer.

Uiteindelijk zijn we niet voor een uitbouw gegaan omdat bijna alle architecten een budget voor ogen hadden van 50.000euro aan verbouwingskost. Met zo'n bedrag zagen we liever compleet nieuw bouwen en ons huidige huis verkopen. Maar dat is een ander verhaal.

Maar soit, het is dus een architect die gewoon zei: plaats een ventilator in de muur van de uitbouw met voldoende afzuigcapaciteit. Dat was het enige dat volgens hem als minimum moest voorzien zijn betreffende ventilatie. Dat was zo'n 2 jaar geleden.

Mijn excuses voor het plots binnevallen in jullie draadje maar ik vond zo niet direct een andere die over dit onderwerp ging.

Pierre schrijft : "Maar in een individueel huis kan men normalerwijze spreken van 25 m³/h en per persoon."
Dit zijn inderdaad de minima die ons opgelegd worden. Maar kan er iemand verklaren van waar deze cijfers komen? 25 m³/Hr, dat is dus 25000 liter/Hr of 416 liter/min of ook nog 7 liter/seconde. Nu weet ik toevallig ook dat een normaal persoon in rust zo'n 6-7 liter / minuut ventileert. Tijdens zeer intensieve sportinspanningen kan dit zelfs meer dan  40 liter/minuut worden. Maar dat is nog altijd een factor 10 kleiner dan de minima.

Een konkrete situatie: voor niet residentiele gebouwen (chirolikalen) wordt een debiet voorzien per persoon van 22 m³/Hr. Voor een polyvalente ruimte van bijvoorbeeld 25 m² (5x5) voorziet de regelgeving een bezetting van 1 persoon per 2 m² wat na afronding een minimale bezetting van 13 personen geeft. Deze ruimte van 5 op 5 dient dus geventileert te worden met een debiet van 286m³/uur of bijna 80 liter per seconde. Volgens mij is er iets mis met deze debieten en gooien we de warmte buiten met deze normen. zelfs met een systeem D met WTW.

Vriendelijke groeten,

Bart H.

 

 

 

 

tuxdelux,

 

Deze norm is reeds zeer oud. Vijfenvijftig jaar geleden leerden we dat reeds in de cursus airconditioning van zalen met volle bezetting. Ik meen mij te herinneren dat deze norm op dat ogenblik uit Amerika is overgewaaid.

 

Nu zijn er meerdere proefnemingen gebeurd om het gehalte CO2 in een ingesloten ruimte te volgen. Volgens sommige studies zijn deze 25 m³/h zelfs niet voldoende.In een vraagstaart van 2 jaar geleden is daar uitvoerig op ingegaan. Is het daarom dat de Belgische normen, tenminste voor de living, aan de buitensporig hoge kant liggen, met de paradox dat hoe groter de living of de slaapkamer, des te meer ventilatie verplichtend is. Het is een feit dat een ventilatiesysteem C dat gewoon de normen zou volgens, zeer kwistig met de energie omgaat. Bij systeem D maakt dat vooral verschil uit voor het elektrisch verbruik van de ventilatoren (zou overeenkomen met een vijftal E-punten die men nu kwijt is).

Pierre,

Dat het vooruitgang zou zijn dat de VEA goede E-punten zou geven aan een systeem dat ventilatiedebieten laat zakken onder de normdebieten zien wij eerder als een ernstige gezondheidstechnische achteruitgang.

De bacteriën die door menselijke activiteiten in de woning worden gebracht dienen tevens geregeld te worden verwijderd, wanneer mensen zich eens niet in de woning bevinden. Ventilatiedebieten zo ver mogelijk laten zakken, zal enkel zorgen voor opstapeling van die bacteriën.

Wanneer je impetigo, intertrigo en andere open wonden op je lijf ontdekt, dan is men niet veel meer met goede E-punten : het lijkt ons energietechnische waanzin.

 

Aangezien hier specialisten in de weer zijn zal ik even onze situatie laten beoordelen: wij verbouwen een typisch stadshuis dat 100 jaar oud is, met onder meer een volledige nieuwe benedenverdieping, vloeren (geïsoleerd uiteraard), nieuwe ramen, nieuwe achterbouw, neiwue keuken en badkamer. Wat isolatie betreft doen we het nodige maar optimaal is gezien ons budget niet mogelijk. 

Voor ventilatie is blijkbaar een systeem D uitgesloten, wegens niet rendabel in een echt oude woning zoals de onze, wij zouden nu voor een systeem c+ evo kiezen (andere mogelijkheid is een zeer gewone C of gewoon individuele afzuiging in natte ruimtes). Voor toeveoer van verse lucht zijn er nekele roosters voorzien en vooral rekenen op de aanwezige kieren en spleten in onze woning. Wij kiezne voor een c+evo omdat we vooral een gezond binnenklimaat willen, een oude woning met oud hout, oude vochtschade, we hebben twee honden, maar als ik dat hier allemaal lees, is dat c+ helemaal niet zo gezond?

Of lees ik het dan verkeerd?

 

 

Peter,

 

Een eerste vraag: worden er speciale maatregelen genomen om het huis beter luchtdicht te krijgen? Nieuwe moderne ramen zullen reeds veel bijdragen voor een betere luchtdichtheid. Geïsoleerde vloeren in plaats van houten vloeren ook. Sommige oude huizen worden zodanig vernieuwd dat men er een passiefhuis met uitzonderlijke luchtdichtheid kan van maken.

 

In een passiefhuis hoort natuuurlijk een systeem D thuis. Maar bij onmogelijkheid hiervan kan men een gewoon systeem C wel aanpassen. Niet met systemen C+ of C+EVO, maar door:

 

-  de beste zelfregelende inlaatroosters te plaatsen. Dit zal het E-peil enigszins verbeteren;

 

-  het systeem C zo simpel mogelijk te houden, maar wel fatsoenlijk laten uitrekenen. Ge kunt misschien de oude schouwen gebruiken om met één extractieventilator te werken, ofwel zet ge er een aan de uitgang van de keuken of achterkeuken-berging, en een die het toilet en de badkamer moet bedienen. Op dit ogenblik zijn waarschijnlijk alle ventilatoren voor systeem C gelijkstroommoteren. Maar hier bestaat de keuze de beste te nemen die elektronisch geregeld worden om een constant debiet te geven in verschillende standen. Deze geven de grootste kans op slagen om, ongeacht de wind en de natuurlijke trek in schouw, het juiste debiet te geven waarin de infiltratie dan ook opgaat. (telt niet voor de EBP-berekening). (Systeem C+ belooft een vermindering in de badkamer zonder debietverandering in de living, maar met hun primitieve ventilator kan dat niet marcheren. Want een groot deel van hetgeen men in de badkamer uitspaart zal als supplement langs de living en slaapkamers gaan).

 

-  bij de berekening van de debieten zou ik van volgende gegevens vertrekken: in maximumstand moeten de normdebieten gerespecteerd worden; in middenstand moet ge zien dat ge overal 25m³/h en per persoon bekomt. Daarbij moet ge een zeker overschot hebben voor uw twee honden, maar ik geen enkel idee hoeveel dat zou kunnen zijn. De hondengeur zou toch met de luchtstroom moeten verdwijnen. Opgelet in de slaapkamers: naargelang de bezetting moet ge daar het maximumdebiet aanpassen om op half debiet toch uw 25 m³/h en per persoon te bekomen. Als men de norm zou volgen in een slaapkamer van bijvoorbeeld 4m x 3,5 m = 14 m², dan zou het normdebiet daar slechts 50,4 m³/h zijn, en die hebt ge daar 's nachts met twee personen nodig. Terwijl het normdebiet in de living normaal veel te hoog is. Bij systeem C+EVO zou men overal automatisch een substantiële debietvermindering bekomen, ook in de slaapkamer waar ge wel het maximumdebiet nodig blijft hebben. Dus dat marcheert ook niet. (Ze hebben een geavanceerde ventilator op constante druk en veranderlijk debiet dat zich automatisch naar beneden aanpast.) Het zijn feitelijk de normen die niet deugen: in de living telt enkel de oppervlakte, waardoor het normdebiet veelal het dubbele of meer bedraagt van hetgeen nodig is bij een normale bezetting. Maar in een niet te grote slaapkamer heeft men met twee personen minstens of misschien meer dan het normdebiet nodig.

 

-  Moest ge veel infiltratie en teveel tocht hebben in uw oud huis, dan kunt ge nog altijd de inlaatroosters toezetten. Dit is een kwestie van aanvoelen. De ventilator(en) met constant debiet zorgt er wel voor dat de nodige lucht door alle kieren wordt aangezogen. Ik zou me niet teveel aantrekken van vocht- of aanwezigheiddetectoren. Deze brengen in wezen geen verbetering en ge gaat er toch geen goede E-punten voor krijgen.

 

-  Ik weet niet welke constructeur op dit ogenblik een installatie C zou leveren met een ventilator met constant debiet. Als er vraag naar komt zullen ze daar wel willen op springen.

 

- Ge moogt er zeker van zijn dat zulk systeem beter zal werken dan gelijk welk systeem C+++.

Nee, dat luchtdicht maken is niet te doen. Het huis is 100 jaar oud, dan zouden we moeten slopen en opnieuw beginnen. Dus geen D. We ruiken het bijvoorbeeld als de buurman een sigaret rookt, om maar een voorbeeld te geven.

Wel gaan we de benedenvloer isoleren, de ramen zijn uitgezonderd het gelijkbloers al voor een stuk vervangen door hoogrendementsramen, waarvan er één op de eerste verdieping een rooster heeft, op de tweede verdieping waar slaapkamer en badkamer komen hebben we dat niet. 

Beneden komt zelfs hoogrendementglas met passiefhuisnorm, een actie van de constructeur. 

In eerste instantie hadden we vooral afzuiging nodig, in de berging (met wasmachines) en wc, in de keuken (gelijkvloers) en in de badkamer,  tweede verdieping. Om voor een zo gezond mogelijk binnenklimaat te gaan dacht ik dus voordeel te doen met een c+ evo, dat toch meer regelbaar is dan een gewone C. (ik ben echt een leek op dat gebied dus).Volgens de aannemer is roosters plaatsen minder nodig, omdat je overal met houten vloeren en zo zit en dus automatisch verse lucht aantrekt. enkel eventueel op de slaapkamer, tweede verdieping iets voorzien, maar daar moeten we dan met een muurrooster werken.

Maar als ik de uitleg goed versta, doet een c+, eigenlijk vooral hetzelfde als een C?

Of kan hij zelf slechter zijn, door lucht te gaan afwvoeren als dat niet nodig is, door het zogenaamde vraaggestuurde systeem?

en ben je beter met ene c die je aanzet als je in de keuken/badkamer bezig bent?

 

 

Peter,

 

Ik ken slecht de situatie van de luchtdichtheid in een oud huis. Volgens een Nederlandse studie wordt er veel infiltratielucht aangezogen over de houten plankenloer. Ik denk dat roosters verplicht zijn voor de EPB, maar  het is goed mogelijk dat ze in uw geval onnodig zouden zijn. Het systeem C+EVO is drukgestuurd en geregeld voor een constante druk. Als het debiet in badkamer of keuken bij afwezigheid vermindert, vermindert het debiet stroomopwaarts in gelijke mate, maar niet in de andere circuit die niet gesmoord wordt. Bij totale afwezigheid in keuken, toilet en badkamer komt ge automatisch op een lager debiet, dus ook in de slaapkamer. Maar de onderliggende verdeling zou men nog kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld roosters te sluiten in de living en roosters te openen in de slaapkamer. In elke plaats het normdebiet bereiken is een zaak, de praktische luchtverdeling in het dagelijks leven is een gans andere zaak, vooral in een oud huis. Daarom zou ik in uw plaats op zoek gaan naar ventilatoren met een vast maar instelbaar debiet.

 

Uw laatste suggestie gaat in principe niet op. Volgens de EPB moogt ge de ventilatie niet stilzetten. Maar ge kunt wel in dat geval op een hogere snelheid overschakelen.

 

Ik weet wel dat deze uitleg moeilijk overkomt. Maar de situatie in een oud huis is ook moeilijk, want de verdeling van de infiltratiedebieten is toch wel lastig te meten. De blowerdoorproef geeft enkel het globaal beeld. Volgens een statistische studie van het WTCB zijn oude huizen zeer winderig, maar dikwijls is de ventilatie in de slaapkamer zelfs dan onvoldoende  Daar kan men dan hulpmiddelen (extractieventilator) goed gebruiken.