luchtvervuiling binnenshuis !!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Onderwerp : Probleem van luchtvervuiling binnesnhuis vraagt doeltreffend beleid
Datum : 05/05/2003

Van : VITO

De huidige wetgeving rond luchtvervuiling heeft betrekking op omgevingslucht en werkplaatslucht. Over de luchtkwaliteit binnen in woningen bestaan in Vlaanderen nauwelijks gegevens. Nochtans brengt een Vlaming gemiddeld meer dan 70 % van zijn tijd binnen door. Een Vito-studie toonde aan dat de concentratie schadelijke stoffen in de woning zelfs hoger ligt dan erbuiten. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, zijn uitgebreidere studies nodig. In afwachting voert Vito alvast een beleidsstudie uit die moet leiden tot een voorstel voor een gecoördineerde aanpak van het probleem in Vlaanderen.

Tussen vier muren

Uit Europese casestudy’s blijkt dat schadelijke stoffen uit de omgevingslucht de neiging hebben binnenshuis te accumuleren. Uitgebreide meetgegevens ontbreken echter, ook in Vlaanderen. Daarom voerde Vito een casestudy uit in 21 woningen in en rond Mechelen, gelegen in verschillende omgevingen (landelijk, stedelijk, nabij een drukke verkeersader of verkeersknooppunt). De studie beperkte zich tot verkeersgebonden emissies, zoals de vluchtige organische componenten (VOC’s) benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen en MTBE (een benzine-additief). Vito beschikt hiervoor over speciale meetapparatuur die op grote schaal kan worden ingezet en geen hinder veroorzaakt voor de bewoners.

Binnenhuismaterialen ook boosdoener

Van de onderzochte polluenten werd de concentratie gemeten aan de voor- en achterdeur, en op een aantal plaatsen in de woning. Algemene conclusie voor alle woningen, ongeacht hun ligging, was dat de vervuilingsgraad binnenshuis gemiddeld 1,5 tot 2,5 keer hoger lag dan in de omgevingslucht. Factoren die de binnenhuisconcentraties beïnvloeden zijn de locatie van de woning, de verkeersintensiteit in de buurt, het seizoen, de frequentie en het tijdstip waarop de bewoners hun huis verluchten, enz. Verrassender was echter de vaststelling dat 30 tot 50 % van de schadelijke VOC’s in de woning niet afkomstig was van het verkeer, maar van bronnen in de woning. Zo blijken heel wat veelgebruikte bouw- en decoratiematerialen en binnenhuisproducten schadelijke VOC’s te bevatten.

De studie in Mechelen is te beperkt om de conclusies door te trekken naar de rest van Vlaanderen. Gezien het belang voor de volksgezondheid, is uitgebreider en diepgaander onderzoek nodig, om het probleem ten gronde te kunnen aanpakken.

Krachtdadig beleid

Intussen werkt Vito in opdracht van Aminal alvast aan een beleidsstudie. Die begint bij het in kaart brengen van de huidige bevoegdheden. Eens geweten wie wat doet en in welke wettelijke context, zal Vito nagaan waar eventuele leemtes in het beleid moeten worden opgevuld. Daarbij wordt het probleem in een ruime context geplaatst: de studie beschouwt niet enkel verkeersemmissies, maar ook andere chemische en biologische agentia, elektromagnetische straling en fysische factoren. Vito betrekt overigens alle betrokken administraties en overheidsdiensten actief bij de studie. Zo worden ze tijdens een studiedag gevraagd naar hun ideeën, visies en ambities. Ook buitenlandse beleidsmakers komen hun aanpak van de problematiek toelichten. Dat alles moet tegen het einde van 2003 leiden tot voorstellen voor een doeltreffend en gecoördineerd beleid

(Bron: VITO Nieuwsbrief April 2003)